Zgromadzenie 17.02.2018r. (wieczorne) Fundament, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. część1

 

Pamiętając, tak jak uczeni jesteśmy, żeby zachowywać to, co już wiemy i dawać się prowadzić dalej ku wspaniałości postanowień naszego niebiańskiego Ojca, coraz bardziej świadomi tego podniesienia nas do bycia w miejsce Chrystusa jako ci, którzy chcemy uczyć się i kosztować z tej Bożej woli. Chciałbym teraz przeczytać te miejsca z Nowego Testamentu, które mówią o Panu naszym, Jezusie Chrystusie, jako o Synu Człowieczym, żebyśmy zobaczyli, że pierwsze jest to, że jest Synem Boga, a drugie to, że jest Synem Człowieka. Te dwa synostwa mają olbrzymie znaczenie dla mnie i dla ciebie. Jest powiedziane, że musiał stać się jak my, żeby stać się dla nas drogą dotarcia do Ojca.

W Ewangelii Mateusza 8, 20 czytamy:

„I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił”.

Ten najcenniejszy, najważniejszy nie miał, gdzie by głowę skłonił.

Ewangelia Mateusza 9, 6 i 27:

„Lecz abyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy – rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu swego! A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida!”

     Proroctwa mówiły, że przyjdzie z rodu Dawida.

Ewangelia Mateusza 10,23:

„A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela Syn Człowieczy przyjdzie”.

Ewangelia Mateusza Mat. 11,19:

„Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków”.

Widzimy postawę wobec Syna Człowieczego, postawę jaką ludzie mieli wobec Niego.

Ewangelia Mateusza 12 rozdział 8, 23; 32 i 40 wiersz:

„Albowiem Syn Człowieczy jest panem sabatu. I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to syn Dawida? A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce”.

Ewangelia Mateusza 13 rozdział 37 i 41 wiersz:

„A On odpowiadając rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Syn Człowieczy pośle Swoich aniołów i zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość”.

Ewangelia Mateusza 15 rozdział, 22 wiersz:

„I oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona”.

Ewangelia Mateusza 16 rozdział 27 i 28 wiersz:

„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca Swego z aniołami Swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie Swoim”.

Ewangelia Mateusza 17 rozdz. 9, 12 i 22 wiersz:

„A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.

Ewangelia Mateusza 18,11:

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło”.

Ewangelia Mateusza 19,28:

„A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały Swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich”.

Syn Człowieczy siedzący na tronie chwały. Z następnych miejsc w Biblii dowiadujemy się, że i my w Nim zasiedliśmy tam po prawicy Boga.

Ewangelia Mateusza 20 rozdział 18, 28, 30 i 31 wiersz:

„Oto idziemy do Jerozolimy a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą Go na śmierć. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie Swoje na okup za wielu. A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi zawołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida! A lud gromił ich, aby milczeli; oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida!”

Ewangelia Mateusza 21, 9 i 15 wiersz:

„A rzesze, które Go poprzedzały i które za Nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach! Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna Synowi Dawidowemu, oburzyli się”.

Ewangelia Mateusza  24, 39 i 44 wiersz:

„I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

Te słowa mówią nam, że Syn Człowieczy jest cały czas, nie przestał istnieć.

Ewangelia Mateusza 25, 13 i 31 wiersz:

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale Swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie Swej chwały”.

Ewangelia Mateusza 26 rozdz. 2, 24, 45 i 64 wiersz:

„Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Syn Człowieczy w prawdzie odchodzi, jak o Nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: Śpicie dalej i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Rzecze mu Jezus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba”.

Ewangelia Marka 8 rozdz. 31 i 38 wiersz:

„I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Kto bowiem wstydzi się Mnie i słów Moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca Swego z aniołami świętymi”.

Ewangelia Łukasza 12,8:

„Powiadam wam: Każdy kto Mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi”.

Ewangelia Łukasza 19, 10 wiersz:

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”.

Ewangelia Łukasza 21 rozdz. 27 i 36 wiersz:

„I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą, z wielką chwałą. Czuwajcie więc modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Ewangelia Jana 3 rozdz. 13, 14  i 15 wiersz:

„A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

To jest to, co mówiliśmy, że kto uwierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym zbawiony będzie. Tak samo, kto wierzy, że Jezus jest Synem Człowieczym zbawiony będzie, bo to jest ta wiara oparta na tym, że On chodził w takim samym ciele, w jakim my tu chodzimy. Stąd Jan napisał, że ci, którzy przeczą temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, są ducha antychrysta.

5 rozdz. Jana 27 wiersz:

„I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym”.

Ewangelia Jana 6 rozdz. 27, 40, 53 i 62 wiersz:

„Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na Nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć Swoją. A to jest wola Ojca Mego, aby każdy kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej”.

Ewangelia Jana 8 rozdział 28 i 36 wiersz:

„Wtedy rzekł im Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię Sam z Siebie, lecz tak mówię, jak Mnie mój Ojciec nauczył. Jeśli więc Syn was wyswobodzi prawdziwie wolnymi będziecie”.

Ewangelia Jana 9 rozdział 35 do 38 wiersza:

„A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: Widziałeś Go już, a jest nim właśnie Ten, co rozmawia z tobą. Ów rzekł: Wierzę, Panie! I złożył Mu pokłon”.

Widzimy, że wiara w to, że On jest Synem Bożym, Synem Człowieczym jest potrzebna nam do tego, żeby być zbawionymi, żeby być prawidłowo postawionymi wobec Boga.

Ewangelia Jana 12 rozdział 23 i 34 i 35 wiersz:

„A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ale lud Mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki; jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was, chodźcie póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie”.

A więc widzimy wspaniałą światłość ciała Chrystusa Jezusa, Syna Człowieczego. Doskonałe życie w ciele, doskonałe życie w takim samym ciele, w jakim jesteś ty i ja. Takie samo życie On może prowadzić w tobie i we mnie, w naszym ciele, ponieważ On w takim samym ciele żył w taki sposób, że kto w Niego wierzy, jako w Syna Człowieczego, będzie zbawiony. Tak czysto, tak doskonale żył według woli Ojca. A więc, mamy kogoś, kto może nas zbawić, uratować w tym ciele w jakim jesteśmy. Nie w filozofii chrześcijańskiej, w myśleniu, że myśleniem jestem wyzwolony, a ciałem jestem pognębiony w grzechach. On przyszedł zbawić nas duchowo jak i fizycznie. Mamy być świątynią tak jak On był świątynią. Więc chodzi o to, że nie tylko oczyszcza nas z naszych grzechów dając nam uświęcenie Swoje , ale też daje nam Swoje święte życie w ciele.

Ewangelia Jana 13 rozdział 31 i 32 wiersz:

„A gdy wyszedł (chodzi o Judasza) rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w Sobie i wnet Go uwielbi”.

Dzieje Apostolskie, 7 rozdział 56 wiersz:

„I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej”.

Kiedyś Daniel opisał, jak widział Syna Człowieczego przychodzącego przed sędziwego. Już wtedy Bóg dawał wejrzenie w to.

List do Rzymian 1 rozdział, 3 wiersz:

„O Synu swoim, potomku Dawida według ciała”.

Księga Objawienia 14 rozdział, 14 wiersz:

„I widziałem a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp”.

Jest jeszcze więcej miejsc, które mówią o tym: pierwszy człowiek ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki był pierwszy, tacy są ziemscy, jaki drugi tacy też niebiańscy ludzie. Jest jeden pośrednik między Bogiem a nami – człowiek Chrystus Jezus. Jeszcze więcej i więcej znajdziemy miejsc, ale chodziło mi tylko o te miejsca, gdzie wyraźnie jest zaznaczone „Syn Człowieczy”, żeby każdy mógł to zobaczyć, że to ma zbawienną dla nas wartość – Syn Boży, Syn Człowieczy. To jest jedna całość. On przyszedł w ciele. Jego Ojcem jest Bóg, a Jego matką jest Maria. On miał normalne, takie jak my, ciało, ale poczęty został z Ojca, świętego Ojca. Kuszony jak my, doświadczany jak my może pomóc nam w doświadczeniach naszych, On chwalebny Chrystus, który jest naszym Zbawicielem. Potrzebujemy Go nieustannie, to właśnie brak świadomości tego, kim On jest powoduje to, że ludzie próbują sami walczyć z wrogiem i przegrywają, i na podstawie tego mówią, że zbawienie nie działa. Nikt z nas nie jest sam w stanie walczyć z diabłem i go pokonać. Mamy Kogoś, kto już to zrobił, i każdy kto będzie wzywać imienia Syna Człowieczego będzie zbawiony. Kto będzie wzywać imienia Syna Bożego, – to jest Ten Sam – będzie zbawiony. Syn Człowieczy poszedł tam i zasiadł na tronie chwały, po prawicy Ojca. Doskonały Syn Człowieczy w przemienionym, uwielbionym ciele, w jakim my będziemy, gdy wyjdziemy Mu naprzeciw.

Reklamy

DUCH BOGA – 24.02.2018 poranne część3

 

1List do Koryntian 2,9-12:

„Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boga. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.”

Jakąż twórczością, jakąż wspaniałością, jakimi myślami, jaką chwałą.

Dzieje Apostolskie 10, 34-38:

„Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan – O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.”

Namaścił Go swoim Duchem, twórczością namacalną jak rozmnożenie chleba, mogli najeść się, jak przebaczenie grzechów – to już nie było tak widoczne od razu, ale jak wielkie ma znaczenie, o wiele większe niż to jedzenie.

Ewangelia Łukasza 11,20:

„Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.”

I to mówi Jezus Chrystus: „Jeżeli Ja palcem Bożym wypędzam demony” – Bóg zawsze wspominał o Swojej prawicy – „jeżeli Ja palcem Bożym wypędzam demony, przyszło do was Królestwo Boże”.

Ewangelia Mateusza 12,28:

„A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym (Duchem Boga), tedy nadeszło do was Królestwo Boże.”

Ewangelia Łukasza 5,17:

„I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu,”

Jeżeli ten Duch może swobodnie działać w tobie i we mnie, i nie ma problemów z nami, to wtedy tak pięknie może się dziać dzieło Boże, wtedy nawet plany twoje to są plany Ducha, plany Jezusa, plany Ojca. Niech działa w nas tylko Duch Boga, który  wie wszystko, On niech działa w nas.

Ewangelia Mateusza 10,20:

„Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.”

Pośród doświadczeń i prób.

List do Rzymian 8,14-17:

”Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.  Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!  Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym (świadczy duchowi naszemu), że dziećmi Bożymi jesteśmy.  A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.”

         Pamiętacie to miejsce w Biblii, że jeżeli ziemski ojciec potrafi dobre rzeczy dawać dzieciom swoim, to czyż ten Niebiański, wiedząc o tym, że bez Jego Ducha jesteśmy martwi, nawet z wiedzą biblijną jesteśmy martwi, czyż nie da nam Swego Ducha, jeśli my widzimy potrzebę Jego Ducha bardziej niż swoje umiejętności? Niemożliwe, żeby nie dał, bo On bardziej miłuje nas niż każdy ziemski ojciec. I wiedząc, że takie dziecko nie da sobie rady bez Jego Ducha, to tym bardziej napełnia nas, abyśmy doszli do celu, bo chce nas widzieć tam przed Swoim Świętym obliczem. Ale tylko wtedy, jeżeli Jego Duch będzie mógł działać w tobie i we mnie tam dojdziemy i będziemy przygotowywani. Bóg rzekł i stało się, i teraz oglądamy niebo, ziemię, wszystko to co stało się na Słowo Boga. Bóg rzekł do mnie i do ciebie: „Bądźcie jak Mój Syn” i dotarło do nas to Słowo, to jesteśmy pewni tego, że Duch Święty jest gotowy uczynić to z nami. Duch Święty jest gotowy wykonać w nas i przez nas każdą obietnicę Boga. Raduj się swoim Bogiem, raduj się, że nadal jest Duch Boga na tej ziemi, o którym Jezus powiedział: „Ja pójdę do Ojca i lepiej tak jest dla was, gdyż w miejsce Moje przyjdzie do was Pocieszyciel, Duch Prawdy, aby was napełnić wszystkich umiejętnościami, których żaden z was nie posiada, abyście mogli czynić to co jest zgodne z wolą Boga”.

List do Rzymian 8,26.27:

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Boga wstawia się za świętymi.”

A więc widzimy Boga Ojca, który decyduje o wszystkim. Duch Boga wie co chce osiągnąć Bóg Ojciec i działa w tym samym kierunku. Wola Ojca wypełnia się poprzez największą posługę Słowa, które stało się ciałem, Syna Bożego i Człowieczego i poprzez Ducha Boga. Wypełnia się największa posługa. Pierwsza: zbawcza, odkupieńcza, a druga: twórcza, żeby nas w tym mieć co osiągnięte zostało przez Ojca w Synu dla mnie i dla ciebie, abyśmy trwając w Synu, byli gotowi na spotkanie z Ojcem.

1List do Koryntian 12,4-11:

„A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.”

Ciesz się ludu Boga! Jest ktoś tak bogaty, który może sprawiać, że my, którzy byliśmy pustymi gadułami, możemy mieć tak cenne Słowa. My, którzy nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia o skarbach nieba, możemy mieć teraz pojęcie o czym mówimy, gdy mówimy o tym, co Bóg nam dał w Synu i że to już jest w nas dzięki Duchowi Świętemu. O tym myślał Jezus gdy mówił, że lepiej, że On odejdzie do Ojca, bo wtedy zostaniemy napełnieni bogactwem i zaczniemy widzieć to czego nie widzieliśmy, gdy do nas mówił.

Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.”

I znowu mamy – jak chce – ale to chcenie mamy od Ojca przez Syna i Ducha. Jedno chcenie Boga jest wypełniane doskonale w Synu Jego i w Duchu Jego. Mówiliśmy o tym, że to chcenie musi być w tobie bracie i siostro. Chcenie Boga musi być w tobie i wykonanie też. Ty musisz chcieć dzięki Duchowi Świętemu, który cię w to wprowadza, chcieć to co chce Bóg i to chcenie i wykonanie czyni cię wolnym na tej ziemi. Nie szukasz już tego co szukają ludzie, interesuje cię zupełnie co innego, bo Duch Święty napełnił cię chceniem i wykonaniem Boga.

2List do Koryntian 3,17.18, będę czytał z Biblii Gdańskiej:

Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem na chwałę Pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od Ducha Pańskiego”.BG

Zupełnie inaczej niż w Biblii warszawskiej, tam akurat pozwolili sobie na inne tłumaczenie. Działający w nas Duch Boga. Pomyśl, kim więc jest Bóg, skoro prorok, apostoł mówi, że w Nim żyjemy i w Nim poruszamy się? Pomyśl, czy jest coś poza Bogiem? Czy możesz sobie wyobrazić, że jest Bóg i tylko Bóg, który ogarnia wszystko? Niebiosa niebios, wszystko, co zostało stworzone, i który posyła swoje Słowo, okazuje się nam poprzez Swoje Słowo, posyła swego twórczego Ducha, żeby tworzyć w nas to, co zobaczyliśmy, żebyśmy sami rozpoznali to w swoim osobistym życiu. Wspaniały Bóg.

2List do Tymoteusza 1,7:

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.”

1List Piotra 4,14:

„Szczęściarzami jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boga, spoczywa na was.”

Szczęściarzami jesteście, dostaliście największy skarb, najwspanialsze działanie Ducha Świętego, przynoszącego nam całe skarby niebios. Szczęściarzami jesteście. Czujesz się szczęściarzem? Wielu ludzi mija tą wspaniałość, a ty się ugiąłeś, ugięłaś, żeby Pan cię tą wspaniałością napełnił.

I jeszcze ostatni fragment na to poranne zgromadzenie – grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalny.

Ewangelia Mateusza 12,31.32:

„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.”

Ewangelia Łukasza 12,10:

„Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone; lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone.”

Dzisiaj bardzo często ludzie nie patrzą na owoc życia, tylko postrzegają innych poprzez nauki religijne i osądzają według nich nie patrząc na to czy to jest Duch Boży, czy nie. Niebezpieczne dla nich są ich sądy.

Ewangelia Marka 3,22.28-30:

„A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony.”(22)

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego.”(28-30)

Co mówili? Belzebuba ma w sobie, diabeł jest w tym człowieku. Owoc jest zupełnie inny. Jezus chodzi, głosi prawdę, okazuje Ojca w każdym Słowie i działaniu jest posłuszny woli Ojca, wypełnia Boże zadanie. Ich osąd był fałszywy i bardzo niebezpieczny dla nich.

List do Hebrajczyków 6,4-6:

 „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych – którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego – Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Boga i wystawiają go na urągowisko.”

1List Piotra 2,20-22:

„Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w błocie.”

Mówiliśmy, że to jest Duch Święty, Duch uświęcenia, Duch oddzielenia nas od ducha ciemności, od ducha władcy tego świata ciemności. To jest Duch Święty. Jeżeli Duch Święty oddzielił cię od władztw ciemności i możesz chodzić przed Bożym obliczem w tym Bożym uświęceniu, to uważaj, nawet bardzo uważaj, żeby chodzić w ten sposób jak Duch Święty cię prowadzi. Bo jeśli zdarzy ci się zgrzeszyć, Bóg może ci przebaczyć, bo jest krew Jezusa Chrystusa i z tą krwią wstawia się Jezus Chrystus przed Bogiem. Nigdy nie lekceważ sobie Ducha Jego Świętego i działanie Jego Ducha Świętego w sobie i nie gasić odpychając Go od siebie, gdy On prowadzi cię do zdrowej pokuty przed wspaniałym Wszechmogącym Bogiem;. Pamiętaj to nie jest jakaś dumna pokuta, ale to jest prawdziwa pokuta, to jest złamanie hardości człowieka i doprowadzenie go do uświadomienia, że jedynie Bóg jest tym, który wyrokuje, a człowiek ma Go słuchać, a nie dyskutować z Bogiem.

Musimy zrozumieć pewną ważną rzecz w naszym życiu – to Bóg chce nas zbawić, chce nas uratować. Mógłby nie chcieć. To nie my wyświadczamy Mu łaskę, to On okazuje nam łaskę. Nigdy nie daj sobie tego zabrać przez diabła i wmówić, że to ty robisz łaskę Bogu, że z Nim jesteś i że to ty będziesz wyznaczać Mu czas i kiedy i jak. Pamiętaj, tak gasisz Ducha. Słuchaj co Duch Święty mówi do ciebie. Duch Święty nie powie ci nic innego jak tylko to co powiedział Boży Syn, co Ojciec powiedział przez Słowo, które stało się ciałem. Uważaj na swoją wieczność, nie wracaj do zła, które kiedyś rządziło tobą, do starych nawyków, do starych przyzwyczajeń. Nie wracaj do Egiptu, nie ma po co. Tam jest tylko degradacja, tam jest tylko gorzej i gorzej. W Królestwie Bożym jest wzrost, rozwój, chwała. Pamiętaj, że kiedy cokolwiek robisz wobec Boga to potrzebujesz w tym Syna Boga i Ducha Boga. Zwróciłeś, zwróciłaś na pewno uwagę na to, że Izraelita starotestamentowy, gdy chciał za coś Bogu podziękować, to nie mógł przyjść z dziękczynieniem do Boga bez ofiary, musiał mieć ofiarę dziękczynną. Nawet dziękczynienie człowieka nie jest wystarczająco czyste dla Boga. Musi zrobić to w człowieku nowotestamentowym Duch Święty.

Pamiętaj, zawsze potrzebujesz Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie będziesz widzieć co zyskujesz w Jezusie, i nie będziesz widzieć co tracisz, odwracając się od Boga. Będziesz ślepy, ślepa. Pamiętaj, bardziej niż wszystkiego innego, w tym i zdrowia, potrzebujesz Ducha Bożego. Zostaw wszystko co jest niezgodne z tym po co przyszedł Jezus Chrystus na tą ziemię, co jest niezgodne z tym po co przyszedł Duch Święty na tą ziemię. Poddawaj się nieustannie działaniu Ducha Świętego. Tam jest miłość, czystość, tam jest cierpliwość, której nie ma człowiek ziemski. Tam jest łagodność, wytrwałość, wstrzemięźliwość, trzeźwość, przebaczenie, wszystko jest w tym Duchu nam dane. Przez to jest uwielbiony Boży Syn w nas i pośród nas. Amen.

DUCH BOGA – 24.02.2018 poranne część2

 

Księga Nehemiasza 9,20.30:

„Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał; twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni.”(20)                        

„Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swego ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni nie przyjęli tego w swoje uszy. Toteż wydałeś ich w moc ludów różnych krajów.”(30)

Boże, Ty natchnąłeś ich Swoim Duchem i Twój Duch, którego im dałeś, pouczał ich, aby oni dobrze wiedzieli co mają czynić, ponieważ Ty chcesz, aby oni wiedzieli co mają czynić.

Dzieje Apostolskie 16, 6.7:

„I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;”

Duch Boga, Duch Jezusa, to jest ten sam Duch, bo to jest ta sama chwała. Ojciec i Syn są jedno, wszędzie to zobaczymy. A więc nie są dwa duchy, to jest jeden ten sam Duch doskonale czyniący to co Ojciec i Syn powiedzieli.

Ewangelia Jana 10,30:

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Dzieje Apostolskie 13, 1.2:

„W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem.”

I znowu gdybyśmy nie znali prawdy Bożego Słowa, moglibyśmy pomyśleć sobie, że Duch Święty działa i mówi jak chce, ale tak nie jest, bo cały czas jest to głos Ojca, cały czas jest to głos Syna.

I potem czytamy w Liście do Efezjan 4,10.11:

„Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (Jest to Syn Boży, Syn Człowieczy, Słowo, które stało się ciałem.) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,”

A więc czytamy tutaj, że Chrystus ustanowił kto będzie miał jaką pozycję w Jego Kościele, a tam czytaliśmy, że Duch Święty mówi: „Niech idą do tego działa, do którego ich powołałem”.

1List do Koryntian 12,18.28:

„Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.”(18)

 „A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.”(28)

A więc wszystko to jest działanie Boga, jak przez Syna, tak i przez Ducha. Pamiętamy modlitwę Jezusa, po której On przychodzi i ustanawia apostołów po rozmowie z Ojcem. Jest więc Jeden ustanawiający wszystko Decydent, decydujący o wszystkich sprawach, niebiańskich czy ziemskich, i jest Nim Bóg Ojciec, który jednakowo doskonale działał i działa na tej ziemi przez Swego Syna, jak i teraz przez Swego Ducha. Pamiętaj, zachowaj sobie w sercu słowo – tworzenie, twórczość, wzrost, rozwój, coraz bardziej na obraz Jezusa. Kto to robi? Ten, który jest twórczy, który pochodzi prosto z Boga. Bóg jest twórczy, Jego Duch jest twórczy, dokładnie jak Bóg, który Go posyła.

List do Rzymian 7,9:

„Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.”

Znowu mamy to samo. To jest to samo działanie, doskonale to samo działanie. Tak jak Ojciec miłuje, Syn miłuje, jak Ojciec okazuje dobroć, tak Syn okazuje dobroć, jak Ojciec się gniewa, tak Syn się gniewa, jak Ojciec przebacza, tak Syn przebacza. Nie ma żadnej różnicy w działaniu duchowym A więc widzimy jedno doskonałe działanie Ojca zarówno w Synu, jak i w Duchu.

Księga Izajasza 63, 10-12:

„Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. I wspominali dawne dni, Mojżesza i jego lud: Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc?”

Włożył Ducha Swego Świętego do ich serc. A tu jest troszeczkę inaczej. Przeczytam z przekładu interlinearnego Hebrajsko- Polskiego:

„(…) Gdzie jest Ten, który umieścił we wnętrzu jego Ducha Świętości swojej?”

Ducha Świętości Swojej umieścił. Świętość tegoż Ducha, kiedy napełnia dziecko Boże, dziecko Boże jest święte. Święte jest z mocy Ducha Świętego, który mieszka w tym dziecku. To nie my tworzymy świętość, ani nie my robimy z siebie świętych. Jeżeli ktokolwiek robi, to jest to oszustwo, nie mające nic wspólnego z Bożą świętością. To Duch czyni nas świętymi, to On wprowadza świętość Boga w nas, miłość do Boga, szacunek, bojaźń, tak jak czytaliśmy wcześniej, poddanie się, uległość, radość, możliwości wypełniania Bożej woli. I to wszystko czyni ten sam Duch.

Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię,” (12)

Zobaczcie, Duch Święty jest posłany od Boga, żeby napełniać chwałą Bożej obecności, a oni zasmucają Ducha, odpychają Go, nie chcą poddać się Duchowi Boga. Chcą żyć według innego ducha. Jakiego ducha? Zbuntowanego anioła. Dlatego nie chcą tego uświęcającego Ducha, oddzielającego ich od tego co im się podoba. Więc odpychają Ducha Bożego. Chcą mieć bałwany, chcą mieć swoje wartości, swoje zadowolenia, i nie chcą Ducha Bożej Świętości. Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, to znaczy przyjmijcie Mojego Ducha, nie próbujcie sami. Pamiętacie co Jezus wołał w to święto, chodząc po ziemi? „Kto pragnie”. Ludzie często nie pragną, dlatego, że nie znają prawdy, wystarcza im ich duch, duch religijności, duch fałszywej pobożności. Ale Duch Święty nie ma z tym nic wspólnego.

Księga Ezechiela 37,1:

„Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości.”.

W Swoim Duchu, Duchu życia, Duchu chwały. Spojrzysz na tą martwotę tego świata, to możesz opuścić ręce. Ale jest ktoś, kto potrafi ożywiać. Mów Słowo, nie próbuj zdobywać kogoś elokwencją, filozofią, mów Słowo. Duch Święty stoi za tym Słowem. Mów prawdę, Duch Święty stoi za tym, aby ta prawda zaczęła czynić w sercu tego człowieka to z czym do niego została posłana. To nie do nas należy, Jezus powiedział, że jeśli Ojciec nie przyprowadzi, żaden z was przyjść nie może. Ojciec przyprowadza przez Swego Ducha. Duch porusza serce i zaczynają postrzegać potrzebę zbawienia i w kim jest zbawienie, a wtedy szczerze zawołają: Jezu, zbaw mnie.

Księga Joela 3,1.2:

„A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.”

Widzimy w Dziejach Apostolskich jak to się dokonywało, gdy Duch Święty zaczął działać w nich.

Księga Zachariasza 4,6:

„Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów.”

Gdy Duch Święty może w tobie normalnie działać, w tobie jest czysto, jako świętym miejsce dla Bożej chwały. W tobie są święte myśli, czyste pragnienia, czyste dążenia i czyste działania. Jesteś twórczy, jesteś twórcza po Bożemu, nie po ludzku. Ale kiedy gasisz tego Ducha, kiedy odpychasz Go poprzez swoją upartość, cokolwiek i kiedy w końcu odepchniesz Go, to zostajesz sam, sama z Biblią. Próbuj być wtedy świętym, próbuj być uległym, uległą, łagodnym, łagodną, próbuj trwać w prawdzie, próbuj nie grzeszyć, próbuj. Bez Ducha Świętego to jest nic nie warte. Dlatego biada, jeśli człowiek odepchnie Ducha Świętego. Duch Święty spoczywa na człowieku, który zostaje oczyszczony, oczyszczona krwią Jezusa Chrystus i napełnia tego człowieka tym kim jest Bóg, Jego chwałą i Jego wspaniałościami.

Ale jest inny duch, który próbuje absorbować człowieka czymkolwiek innym i odwracać uwagę od Boga na coś innego. Jeśli człowiek da się złapać w tą pułapkę, to w pewnym momencie odchodzi, odchodzi coraz dalej od niebiańskiego myślenia do złego myślenia. A wy rozmawiajcie o tym co miłe, dobre i pożyteczne. Bez Ducha Świętego to możesz tylko czytać te Słowa, a i tak słuchający je po wysłuchaniu ich będą rozmawiać nie o nich, ale o czymś innym. A wy zawsze dziękujcie; bez Ducha Świętego możesz czytać sobie te słowa – za co będziesz dziękować Bogu? Ale Duch Święty pokazuje ci to czego nie widzisz i twój duch jest poruszony tym i dziękujesz za to Bogu. Nie obawiaj się, Duch Boży poradzi sobie, tylko ty uciekaj od zła. Tak jak powiedział Jezus: „Od obcego głosu uciekaj do Jezusa, do tego co mówi Jezus.” Bój się Pana, bo to jest Pan, który będzie wymierzał karę, ale teraz chce ratować, chce zbawić, chyba, że człowiek będzie odpychać Bożego Ducha.

Psalm 139, 7-12:

„Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy I chciał spocząć na krańcu morza, Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje I nocą stanie się światło wokoło mnie, To i ciemność nic nie ukryje przed tobą, A noc jest jasna jak dzień, Ciemność jest dla ciebie jak światło.”

Nigdzie przed Duchem Świętym człowiek nie schroni się, nie ukryje, żeby Duch Święty go nie widział. Bóg chce tworzyć. Daj Boże zrozumieć to nam. Bóg chce tworzyć, Bóg jest Twórcą, Bóg chce tworzyć miejsce Swojej chwały. Nie trać czasu na cielesne bieganie koło czegoś co nie jest Bogiem. Niech twój cały czas będzie już wypełniony poznawaniem Boga. Nieustannie chodź pełnym, pełną Ducha Świętego, Ducha, który cię wprowadza w to kim jest Bóg, napełniając cię charakterem i działaniem Boga.

Psalm 143,10:

„Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi!”

Boże, niech Twój Duch mnie prowadzi po równej ziemi. Ty, posłałeś Go nam, niech On napełnia nas. Oby po tym zgromadzeniu jeszcze bardziej wzrosła potrzeba Ducha Świętego w zborze, żeby więcej modlitw było skierowanych: Panie, pomóż być gotowym, gotową, przebacz mi gdziekolwiek odepchnąłem Twego Ducha i próbowałem, próbowałam żyć po swojemu, samodzielnie. Wiem, ile to zła wywołało, ile krzywdy tylko ludziom zrobiło. Twój Duch przyszedł, aby tworzyć to co jest wolą Twoją, Ojcze w tych, którzy wierzą w Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wierzą, że jest On Twoim Synem i poddają Mu się, prowadzeni Duchem Bożym, aby szanować i czcić Twego Syna jak Ciebie Ojcze, aby słuchać co mówi Syn, jak Ciebie Ojcze.

Ewangelia Łukasza 11,13:

Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.”

Największą potrzebą dziecka Boga jest chodzić w Duchu Świętym, będąc napełnionym, napełnioną Duchem Świętym. Nie ma większej potrzeby w każdej chwili na tej ziemi. Ani jedzenie, ani picie, ani ubranie, ani mieszkanie, ani samochody, ani praca, ani cokolwiek nie ma znaczenia, jeżeli to nie jest działanie Ducha Świętego, prowadzenie Ducha Świętego w prawdzie. Jeśli działa cokolwiek innego, a nie Duch Święty, to zawsze to będzie zwiedzeniem, bo Duch Święty prowadzi dzieci Boże do wiecznej obecności Boga. Nikt inny nie jest w stanie to czynić; myśl ludzka nie zaprowadzi cię przed oblicze wiecznego Boga, żeby tam być i chwalić Go. Działanie ducha ludzkiego nie zaprowadzi cię. Jedynie Duch Boga może napełniać cię i prowadzić tą jedną drogą przez Syna do Ojca.

Dzieje Apostolskie 5, 1-4:

„A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.”

Duch Boga to Bóg. Cokolwiek czynisz przeciwko Duchowi Jego, czynisz przeciwko Bogu. Jeśli człowiek chce się pokazywać większym niż jest bez Ducha Świętego, to może mieć kłopot i to duży. Bo jeśli ktoś popełni przestępstwo przeciwko Duchowi Świętemu, dla tego już nie ma żadnej nadziei, zero, żadnej nadziei. Dlatego też ważne jest, żeby rozumieć to, co to znaczy przestępstwo przeciwko Duchowi Świętemu, żeby człowiek zdawał sobie sprawę i nie wchodził na teren, gdzie jest koniec wszystkich możliwości.

1List do Koryntian 6,19.20:

„Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.”

            Gdy Duch Boga napełnia nas, to Bóg nas napełnia, wtedy doświadczamy obecności Boga, bo Duch Święty jest dokładnie Duchem Boga. Bóg przychodzi poprzez Swego Ducha do człowieka i napełnia go Sobą, chwałą Swojej obecności. Sam Wszechmogący Bóg ze Swoimi wspaniałymi umiejętnościami wkracza w twoje życie i napełnia cię tym, czym chce cię napełnić dla Własnej chwały. Daje ci to co On chce w tobie mieć i co chce, żebyś ty czynił, czyniła w Jego Duchu. Nie wymaga od ciebie nic więcej jak tylko to, co Sam od Siebie wymaga w tobie. To co ci dał, to chce, żebyś miał, miała i w tym żył i czynił, czyniła; nie mniej, ani więcej, tylko tyle ile On czyni w tobie. To Bóg ustanowił w ciele członki i rozmieścił je jak chciał. Każdy członek ma być wdzięcznym Bogu, bo ten sam Duch ożywia go i innych i Bóg tak jak innym tak i mu daje odpowiednie umiejętności. Tak jak w naszym organizmie, jedne cząstki mają takie umiejętności, a inne cząstki mają inne umiejętności. A wszystkie one pracują ku jednemu, abyśmy mogli żyć i dobrze funkcjonować. A więc żyjmy pełni Bożego Ducha.

DUCH BOGA – 24.02.2018 poranne część1

 

Mówiliśmy ostatnio o Ojcu i o Synu, o wspaniałości chwały dla nas ludzi, otwartej poprzez oczyszczenie krwią Syna Bożego i wprowadzenie nas w Nim w tą niebiańską chwałę przed oblicze naszego niebiańskiego Ojca. Moglibyśmy powiedzieć: O, unieś nas, Panie, unieś nas w łasce i dobroci Swojej, abyśmy doznawali wewnątrz przedsmaku tej chwały, do której prowadzisz nas, napełniając nas Swoim Duchem.

Chciałbym, abyśmy dzisiaj mówili o Duchu Boga, jakże często nieznanym, jak nieznany jest Ojciec i Syn, poprzez to, że człowiek oddzielony jest grzechem od kosztowności poznania. Przeczytamy parę fragmentów o Duchu Świętym. Będziemy chcieli razem z Duchem Świętym na podstawie tych Słów, którymi On natchnął tych Bożych ludzi, którzy je spisali, patrzeć w to, o czym te Słowa do nas mówią, uznając je za prawdę i ceniąc je, zachowujmy je w sobie. I oby były otwarte umysły i serca nasze na kosztowność tej prawdy, gdyż ta prawda jest tak cenna, chociaż wielu nawet nie widzi cenności tej prawdy. Wielu mija ją, jakby ona była nie tak ważna, aby ją posiąść i żyć nią.

Przedstawmy sobie taki obraz na chwilę – mamy budowę do zrobienia, mamy do dyspozycji trzydziestu mężczyzn, no i ty trzydziesty pierwszy. Zabieracie się za budowę, tylko, że tych trzydziestu jest martwych, a ty sam żywy. I co z tego, że leży trzydziestu mężczyzn mają ręce, mają nogi, widać, że krzepcy, ale nie ma w nich życia. Tak samo domu Bożego nie da rady budować, choćby było stu mężczyzn, jeśli dziewięćdziesięciu dziewięciu jest nieżywych. Wiemy, że człowiek był z prochu stworzony, był martwy, leżał cały mężczyzna Adam i był martwy. Dopiero Duch Boży spowodował, że Adam ożył. Tak ważny jest Duch Boży. Bez Ducha Bożego jesteś niby gotowy chrześcijanin z Biblią w ręku, z modlitwami i śpiewami, ale martwy, nie nadajesz się do Bożej budowy Bożego budynku, nie umiesz, nie masz możliwości, bo jesteś martwy. Nie potrafisz nawet ruszyć ręką ani nogą, czy pomyśleć, bo jesteś martwy, martwa. Dlatego na budowli potrzebni są żywi chrześcijanie, żywi dzięki Duchowi Świętemu. Jezus powiedział potężną prawdę: „Ciało nic nie pomaga, Duch ożywia.” Leży trzydziestu mężczyzn, leży trzydzieści ciał, każdy z dwa metry wzrostu, ale nic nie pomoże ci to ciało. To tak, jakbyś szedł na wojnę z wrogiem i wieziesz na wozie swoich trzydziestu żołnierzy. Martwi. Co z tego, że są z tobą, nic ci nie pomogą.

Bez Ducha Świętego nie ma życia, bez Ducha Boga nie ma życia. Dlatego Słowo Boże mówi, że martwy jest świat, bo w nim nie ma Ducha Bożego. Chociaż chodzą po sklepach, wszędzie chodzą, załatwiają różne sprawy, ale oni są martwi, oni nie żyją. Ich życie jest tylko tym prochem, które powstało z prochu i w proch się obróci. Ich plany, ich zamysły nie biegną nigdzie więcej dalej, jak tylko do tego co widzą ich oczy i co słyszą ich uszy. Dopiero Duch Boży powoduje w nas ożywienie Chrystusem. Powiedziane jest o Duchu Bożym, że On przyjdzie uwielbić Chrystusa w Kościele. I tak jak w tej dolinie wyschłych kości; leży trzydziestu martwych mężczyzn, a ty jesteś z nimi sam, i słyszysz prorokuj do tych leżących: „Ożywcie się, obudźcie się ze snu” i patrzysz Duch Boży zaczyna działać, i widzisz jeden wstaje, drugi wstaje, i patrzysz radując się, że teraz to można zacząć pracę. Przed chwilą niezdolni, a za chwilę, dzięki prawdzie ewangelii i działającemu według niej Duchowi Świętemu, ludzie zaczynają doznawać, że pociąga ich zupełnie co innego, niż pociągało ich wcześniej. Ożyli i zaczęli wreszcie widzieć to co jest cenniejsze od tego co przemija.

1Księga Mojżeszowa 1,2:

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg:”

I rzekł Bóg, i stało się. Tak jak Bóg rzekł: „Żyj” i Duch Święty ożywia. Duch Boga ożywia. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Jego Duch jest żywy, On wprowadza życie, wyrywa ze śmierci, obdarza świeżością otwartego nieba.

1Księga Samuela 16,13:

„Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy.”

My czytamy Słowo – Duch Boga, Duch Święty, Duch Pański i zobacz czy ty rozumiesz co to znaczy co czytasz? Czy wiesz o czym to Słowo mówi? Wielu ludzi przechodzi nad skarbem, nad wspaniałym skarbem, przechodzi, jakby to nie był skarb i dalej idą w swojej martwocie, a przed chwilą mogli zobaczyć życie, inne życie, wspaniałe, nowe, święte, Boże życie, żywego Chrystusa, który został już poczęty z Ducha Bożego w Marii, urodził się i chodził w ciele, po ziemi, pełen Boga.

A więc widzimy Bożą wspaniałość. Czytając te Słowa, jak ich nie rozumiesz, przechodzisz nad nimi jak nad zwykłym tekstem. Ale gdybyś był na pustyni bez wody ileś już dni i gdybyś zobaczył garnuszek wody, nie minąłbyś tego garnuszka, bo wiedziałbyś, że od tego zależy twoje życie, twoje przetrwanie. Nie mijaj tekstów biblijnych, jakby one były martwym słowem. Zastanów się co one do ciebie mówią, przemyśl sobie to człowieku. Czy umiesz żyć na tej ziemi tak jak Bogu się podoba? Czy Bóg może być zadowolony z twojego życia? Czy sprawiasz swojemu Stworzycielowi radość tym, że już nie żyjesz ty, ale w tobie żyje Jego Syn? Czy Duch Święty ma swobodę tak działać w nas, żeby uwielbiać Chrystusa w tobie, we mnie? To jest piękne.

Księga Joba 33,4:

„Duch Boży (Duch Boga) stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie.”

Jaki więc jest ten Duch Boga, skoro On może stworzyć, ożywić? Jaki to jest Duch? Co potrafi ten Duch uczynić? Wszystko, jest Wszechmogący. Wszystko może uczynić. Chwała Bogu! Wszystko może uczynić, czego ty, ani ja nie potrafimy uczynić.

Księga Izajasza 34,16:

„Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził.”

Bóg rzekł, a Duch Święty to wszystko zgromadza, wszystko napełnia, wprowadza w nas ludzi, ożywia nas każdym Słowem, które z ust Bożych pochodzi. Nikt z nas nie potrafi zrobić tego co chce Bóg, ale Duch Boga potrafi wszystko zrobić, co chce Bóg. Wszystko, co tylko Ojciec wypowie, Jego Duch jest w stanie zrobić.

Księga Izajasza 42,1:

„Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.”

Wiemy o kim to Słowo mówi. Natchnąłem Go moim Duchem, aby nadał narodom prawo Boga, żeby wpisał je w nasze serca, żeby ożywił nas według tych świętych praw Boga, żeby to w czym Bóg ma upodobanie, Duch Święty, Jego Duch włożył w ciebie i we mnie, abyśmy nowe życie prowadzili. I to jest działanie Ducha Świętego. Dlatego Izrael był wyprowadzony na pustynię, żeby trochę skosztowali z tej Skały, żeby spróbowali co to znaczy być napojonym na pustyni, gdzie bez wody jest śmierć.

Księga Izajasza 11,2:

„I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.”

Taki Duch spocznie na słudze Bożym, działającym zgodnie z zamysłem Tego, który go posyła. Chwała Bogu. Patrząc w Biblię widzimy, jak to się działo.

2Księga Mojżeszowa 31, 1-11:

„I rzekł Pan do Mojżesza: Patrz! Powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy, I napełniłem go duchem Bożym (Duchem Boga), mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, Pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem: Namiot Zgromadzenia, Skrzynię Świadectwa, wieko, które jest na niej, i wszystkie sprzęty Namiotu, I stół z jego przyborami, i świecznik ze szczerego złota ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzenia, Ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i kadź wraz z jej podstawą, Szaty haftowane, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty jego synów do służby kapłańskiej, Olej namaszczania i wonne kadzidło dla przybytku. Niech uczynią wszystko, jak ci nakazałem.” 

Zobaczcie, jaki to jest Duch. Nie tylko w tych duchowych warstwach, ale w tych fizycznych również, to oglądamy. To jest twórczy Duch, On napełnił tą twórczością tych ludzi i oni mieli duchowe umiejętności, by wykonać to, co chce Bóg w tych fizycznych rzeczach. Tym bardziej w tych duchowych, bez Ducha Bożego nie jesteśmy w stanie pracować przy Bożej budowli i czynić to co chce Bóg. Nie jesteśmy w stanie bez Ducha Boga brać udział w najświętszej pracy, jaka się toczy na tej ziemi, gdy jest dom dla Boga przygotowywany. Bez Ducha Boga nie możemy nawet ujrzeć wspaniałości tego dzieła, zajrzeć tam, ani tam wejść. Bez Ducha Boga nie zrozumiemy sposobu działania Boga.

List do Galacjan 5,22.23:

„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.”

Znowu owocem działania Ducha Boga w nas jest to kim jest Bóg, kim jest Jego Syn, Jezus Chrystus, bo Ojciec i Syn są jedno. A więc jeżeli Ojciec i Syn mają mieszkać w nas, przebywać, to mieszkanie musi być przygotowane w sposób zaszczytny. Bóg jest godzien chwały. Duch Święty jedynie potrafi przygotować miejsce i to Duch Święty napełnia przykazaniami, które człowiek zaczyna czynić z ochotnego serca. Podoba się to już człowiekowi co czyni, bo jest to bliskie także jego duchowi. Człowiek jest ochotnego serca, duch człowieka jest już poruszony przez Ducha Bożego, człowiekowi zależy na tym, na czym zależy Bogu, na miarę tego na ile człowiek już rozpoznał tego Boga w duchowym wymiarze, wprowadzony w to przez Ducha Świętego.

List do Efezjan 1,17:

„Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,”

Paweł wiedział, że ci ludzie mogą mieć Biblie, mogą wyznawać, że wierzą w Jezusa i nie rozumieć co mają robić, nie widzieć swojego miejsca w Kościele, nie widzieć swojej pozycji w Kościele, nie widzieć tego co naprawdę Bóg chce, aby było w każdym Jego dziecku. To jest w każdym czasie, w każdym pokoleniu chrześcijan największa potrzeba, żeby jeden Duch, Duch Boga działał we wszystkich dzieciach Bożych, będących w tym samym czasie na ziemi, aby Boży dom był budowany bez względu na naród, gdziekolwiek to jest, w jednym Duchu. To Duch Święty, Duch prawdy, Duch Boga usuwa zakłamania, doprowadza człowieka do pokuty, do porzucenia zła, które sprzeciwia się Bogu i napełnia ochotnym sercem, otwartością i umiejętnościami, aby brać udział w tej najpiękniejszej sprawie, nad którą całą pieczę sprawuje Boży Syn, Jezus Chrystus. I to jest dom dla Boga.

Pomyśl sobie, że twoje życie ma tylko wtedy sens, kiedy Duch Święty może tobą kierować tak jak chce Pan, jeżeli w tobie mogą być umieszczane zdolności, posłane ci od Boga, zdolności rozpoznawania co jest dobre, a co złe, co oddziela cię od wieczności, a co wprowadza cię w wieczność, aby odrzucić to co jest złe, a wybrać to co jest dobre.

List do Hebrajczyków 2,4:

 „A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.”

Księga Izajasza 40,13:

„Kto kieruje Duchem Pana, a czyja rada pouczyła go?”

Kto więc kieruje Duchem Pana?

Ewangelia Jana 16, 7-15:

„Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.”

Mówiliśmy, że Syn nie działa wbrew woli Ojca w żadnym wypadku, że Syn nic innego nie mówi, jak tylko to co mówi Ojciec, Syn nic innego nie czyni, jak tylko to co czyni Ojciec. A w tej chwili mamy tu obecność Ducha Świętego na ziemi i Duch Święty nic innego nie powie jak to, co powiedział Ojciec, i przez Syna do nas dotarło. Nic innego nie zrobi, jak to, co zrobił Ojciec i co do nas dotarło przez Jego Syna. Ta Boża linia jest utrzymana. Wspaniała jedność, doskonała jedność. Tak jak Słowo Boga jest Bogiem i doskonale czyni to z czym jest posłane, tak samo Duch Boga jest Bogiem i czyni doskonale to z czym jest posłany. Bóg jest uwielbiony w Swoim Synu, jak i w Swoim Duchu. Jedynym, którym nikt nie kieruje jest Ojciec. Ojciec kieruje wszystkim.

FUNDAMENT, KTÓREGO KAMIENIEM WĘGIELNYM JEST SAM JEZUS CHRYSTUS – 17. 02.2018 (poranne) cz4

 

Na ten czas teraz tutaj wypisałem z Nowego Testamentu każde miejsce, albo prawie każde, w którym występuje słowo: Syn Boga, żebyśmy mogli zobaczyć jaki nacisk kładzie Nowy Testament na to, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, bo w sumie od tego zależy nasze zbawienie. Nigdzie nie ma wyznania nicejskiego, że od tego zależy nasze zbawienie. Jest wyznanie Boże, prawdziwe – kto wtedy wyzna, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, zbawiony będzie. To jest najdoskonalsze wyznanie, bo uwierzyć, że Chrystus jest Synem Boga, to znaczy, zacząć Go czcić szanować i słuchać we wszystkim. Ilu ludzi czci Go i szanuje, i słucha Jezusa Chrystusa we wszystkim? Tylko ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, i że będzie straszna kara, jeśli ktoś zlekceważy Syna Boga. Pomsta Boga będzie straszna. Ten, który wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, klęka przed Nim i czci Go, i słucha Go tak jak się słucha Syna Boga. Wiara to nie jest to, że ty sobie wierzysz w Syna Bożego, wiara kładzie cię przed Nim na twarz i mówi: „Ty jesteś mój Pan, boś Ty jest jeden, jednorodzony Syn Boga. Ojciec wszystko Tobie dał.” Pamiętaj, jeżeli twoja wiara nie uniża cię przed Panem Jezusem Chrystusem, jeżeli nie klękasz przed Nim i nie wyznajesz Go swoim Panem, to nie jest żadna wiara, że jest Synem Bożym, ale ludzkie wyznanie, bez wiary.

Kto by Go nie słuchał, z ludu wygubiony będzie. Prosta rzecz. Posłuszeństwo Jemu jest milsze Bogu niż ofiara. Wiara trzyma cię na postawie szacunku wobec tego Syna Bożego, a ludzie zupełnie co innego mówią i wcale Go nie szanują, robią co chcą. Chodzą na jakieś strzelnice, strzelają i mówią, że są chrześcijanami. Piją, upijają się, chodzą na zabawy, żyją w nierządzie i w cudzołóstwie i uważają, że są chrześcijanami. Kłaniają się drewnianym, kamiennym, gipsowym i stalowym figurom lub obrazom  i uważają, że są chrześcijanami. Przecież chrześcijaństwo bierze swój początek z Syna Bożego. Przecież od tego, że On jest Chrystusem, Pomazańcem, bierzemy swoją nazwę nadaną nam w sumie przez pogan, bo widzieli, że to są naśladowcy Chrystusa.

Ewangelia Łukasza 1,30-35:

I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.”

Ewangelia Mateusza 3,16.17:

A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.” 

Ewangelia Mateusza 11,27:

Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.”

Nikt nie jest w stanie sam z siebie powiedzieć w duchu prawdę o Ojcu, ani o Synu. Jedynie Ojciec i Syn mogą nas napełnić kosztownością poznania.

Ewangelia Mateusza 14,33:

A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym.”

Ewangelia Mateusza 16,16.17:

A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.”

Ojciec właśnie objawił, że to jest Jego Syn. Wspaniałe.

Ewangelia Mateusza17,5:

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!”

Słyszymy wspaniałe słowa.

Ewangelia Mateusza 26,63:

Ale Jezus milczał: Wtedy arcykapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga.”

Ewangelia Mateusza 27,40:

i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża.”

Cały czas idzie o to samo.

Ewangelia Mateusza 27,54:

A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.”

Ewangelia Marka 1,1:

Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.”

Inaczej Synu Boga, bo w polskim jest Bożym, tak normalnie to Boga.

Ewangelia Marka 3,11.12:

A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. A On przykazał im surowo, aby go nie ujawniały.”

Ewangelia Łukasza 4,3:

I rzekł do niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.”

I tak trzy razy próbował kusić Pana Jezusa.

Ewangelia Łukasza 4,41:

„Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż On jest Chrystusem.”

Ewangelia Jana 1,34:

A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym.”

Ewangelia Jana 1,49:

Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.”

Ewangelia Jana 3,16-18:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” 

Ewangelia Jana 3,35.36:

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.” 

Ewangelia Jana 5,23:

aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.”

Ewangelia Jana 5,25.26:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.”

Ewangelia Jana 8,36:

Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.”

Ewangelia Jana 10,36:

do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?”

Ewangelia Jana 11,4:

A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony.”

Ewangelia Jana 11,27:

Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.”

Ewangelia Jana 14,13:

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.” 

Ewangelia Jana 17,1-3:

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.”

Ewangelia Jana 19,7:

Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym.”

Ewangelia Jana 20,30.31:

I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.”

Dzieje Apostolskie 3,13:

Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność;”

Dzieje Apostolskie 3,26:

Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych.” 

Aby was „szczęśliwymi czynił”, odwracając was od złości waszych.

Dzieje Apostolskie 4,27:

Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi,”

Dzieje Apostolskie 4,30:

gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa.”

Dzieje Apostolskie 8,37:

Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.”

Chodziło o chrzest.

Dzieje Apostolskie 9,20:

a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym.”

Ten, który wcześniej był wrogiem i został przywrócony do Pana.

List do Rzymian 1,4:

który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym,” 

List do Rzymian 5,10:

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.”

List do Rzymian 8,3.29.32:

Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele,”(3)

„Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;” (29)

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” (32)

1List do Koryntian 1,9:

Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”

1List do Koryntian 15,28:

A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.” 

2List do Koryntian 1,19:

 Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”.”

List do Galacjan 1, 15.16:

Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,”

List do Galacjan 2, 20:

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

List do Galacjan 4,4-6:

lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”

List do Efezjan 4,13:

aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,” 

List do Kolosan 1,13:

który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,”

1List do Tesaloniczan 1,10:

i oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.” 

List do Hebrajczyków 1,2.5.8.9:

Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.”(1)

„Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?”(5)

„lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich”(8i 9)

Patrząc w różne Biblie, widzimy jak tłumacze zmieniali tłumaczenie tego miejsca w Starym, a następnie i w Nowym Testamencie. Jest to cytat z Psalmu 45,7.8; i w Hebrajsko-Polskim Starym  Testamencie, w przekładzie interlinearnym jest to tak zapisane: „Tronem Twoim Bóg na wieki i na zawsze berłem prawości, berło Królestwa Twojego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił ciebie Bóg, Bóg twój olejkiem radości, bardziej niż towarzyszy twoich.” A u Celkowa czytamy ten fragment tłumaczony w taki sposób: „Tron twój jak Pan wiecznie trwały, berło sprawiedliwe, berło królestwa twego. Ukochałeś cnotę, a nienawidzisz bezprawia, przeto pomazał cię Pan Bóg twój, olejem wesela ponad rówieśniki  twoje.”

List do Hebrajczyków 4,14:

Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.”

List do Hebrajczyków 5,5.8:

Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie;”

„i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” 

List do Hebrajczyków 6,6:

gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.”

List do Hebrajczyków 7,28:

Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.” 

List do Hebrajczyków 10,29:

o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!” 

2List Piotra 1,17:

Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

1List Jana 1,3.7:

co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.”

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.”

1Jana 2,22-24:

Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.  Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.”

1Jana 4,9.10.14.15:

W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” 

„A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.”

1Jana 5, 5.9-13.20.21:

A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”(5)

„Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”(9-13)

„Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów”.(20.21) 

W sumie fałszywych wizerunków. Piękne miejsce. Chwała Bogu, że te miejsca są zapisane. Ludzie mogą to tłumaczyć sobie w różny sposób, a piękno tego zapisu apostoła jest w tym, że czytając cały Nowy Testament, Słowa Jezusa, słowa apostołów, zobaczyliśmy główny cel przyjścia Jezusa Chrystusa – aby uwielbić Ojca. I gdy padają słowa: „On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym„, to znaczy, że Jezus Chrystus, Syn Boga, uwielbił Ojca doskonale. Syn Boży jest doskonałym obrazem Boga. Nie jest drugim Bogiem. Jest doskonałym obrazem Boga, doskonale widocznym dla nas, prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pamiętamy jak czytaliśmy z Ewangelii Jana 17,3: „A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga” – to było najwspanialsze pragnienie Syna i Syn wykonał to zadanie doskonale. W Synu widzimy prawdziwego Boga, prawdziwego, nie drugiego, prawdziwego jednego Boga, który w Synu doskonale okazuje się wszystkim. Jezus Chrystus doskonale wykonał całe zadanie z jakim Bóg Ojciec posłał Go do nas. Bóg jest niewidzialny, nikt nigdy nie widział Go i widzieć nie może; nikt nie może Go zobaczyć. Nawet aniołowie w niebie nigdy nie widzieli tego Jednego Boga, dlatego diabłu udało się tylu aniołów za sobą pociągnąć, tak jak tu na ziemi ludzi. Ale Bóg chce być widzialny. Pierwszy stopień widzialności ujawnił się w Jego Synu. Doskonały Syn w doskonały sposób, wypełniając wolę Ojca, stał się tym obrazem, tym wizerunkiem Ojca dla nas, już teraz. Gdy widzę Syna, widzę Boga. Po to Syn Boga przyszedł do nas.

W Liście do Hebrajczyków 1,3 czytamy:

On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”. 

Dlatego teraz widzimy Syna Bożego po prawicy Ojca na wysokościach, na tronie chwały. Ten wspaniały zachwyt nieba; gdy widzą księgę, która ma siedem pieczęci i nie ma w niebie nikogo godnego, ani na ziemi, ani pod ziemią, kto mógłby wziąć księgę z rąk Boga i otworzyć pieczęcie, i widzą zachwyceni, że jest jeden godny, który po wykonaniu całego zadania na ziemi, wchodzi do nieba i On może wziąć i wziął, i złamał pieczęcie; i to jest Syn Boży, Boży Baranek. I Księga Objawienia stała się dla aniołów i dla nas Księgą otwartą dzięki Niemu. Jezus tak miłuje Ojca, że całe Jego zainteresowanie było, żeby nie było widać nikogo innego w Nim, jak tylko Ojca. I doskonale zostało to wykonane. Przez to jeszcze lepiej rozumiem te przykazania, które zostały wypowiedziane do mnie i do ciebie, a one brzmią tak: „Słuchaj Izraelu, Pan Bóg, nasz Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.” Pojmuję, że tak miłując Boga, będę chciał być dla Niego, aby On mógł przeze mnie uwidaczniać się bliźnim; tobie, innym. Dlatego później jest to drugie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”, aby Ojciec mógł pokazywać się, tak jak się doskonale pokazywał w Swoim Pierworodnym Synu, tak, żeby coraz bardziej mógł widocznym być wraz z Synem przez ciebie i przeze mnie. To jest miłować Boga z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. Nikogo innego cenniejszego nie widzieć, dla kogo warto byłoby w ogóle żyć na tej ziemi, jak tylko po to, żeby On był coraz bardziej widoczny. To jest uświęcanie się.

Bóg mówi, że On tylko posłusznym synom daje swego Ducha, a kto to są ci posłuszni synowie? To są synowie, którzy przyjęli Boży zamysł, że my nie mamy być jak dzieci diabła, podobni do diabła, ale mamy być jako dzieci Boga, podobni do Syna, a przez Niego do Ojca w niebie. To jest posłuszeństwo. Nie tak, że przyjdzie ktoś na zgromadzenie, zaśpiewa parę pieśni i przeczyta trochę z Biblii. To za mało. Czy ty chcesz być jak Ojciec, synu, córko? Czy twój Ojciec jest dla ciebie tak cenny, że ważniejszy jest ponad wszystko i ty bardzo chcesz być jak On, i potrzebujesz Jego Syna, żeby tak jak w Nim to się stało, tak i w tobie? I wzywasz imienia Jezusa, żeby cię zbawił od wszystkiego co nie jest w tobie z Ojca z nieba, ale jeszcze jest z diabła. To jest zbawienie. To jest chwała. Zdajecie sobie sprawę, że całe to wspaniałe nowe niebo, nowa ziemia, będzie napełnione tylko tymi, którzy są dokładnie doskonali jak Ojciec. Wspaniale pisze to Jan w Pierwszym Liście swoim, w trzecim rozdziale:

Patrzcie, jaką miłość darował nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. 1Jana 3,1-3.

Rozumiem, po co przyszedł Jezus, po co Słowo stało się ciałem, po co przyszedł Duch Święty – aby uwielbić Syna w nas. Po co Ojciec pracuje, żebyśmy byli wszyscy podobni do Jego Syna, posłuszni Ojcu we wszystkim, bo Ojciec chce mieć doskonałą całą swoją rodzinę, wszystkie Swoje dzieci doskonałe w wieczności. I On to uczyni. Dlatego jest napisane, że jedną ofiarą uczynił doskonałymi tych, którzy należą do Niego. Życie na ziemi ma sens tylko wtedy, gdy miłujesz Boga ponad wszystko, bo chcesz być jak On; to ma sens, a On zsyła na ciebie Ducha Swego Świętego. Jesteś wszczepiony w krzew winny, jako obywatel Królestwa Jezusa Chrystusa. A Ojciec jako Winogrodnik chodzi i troszczy się, żeby owoc był godny Jego i Jego Syna. Do kogo bardziej byś był podobny? Do Niego przecież. On chodzi jako Ojciec  i patrząc na ciebie wie, gdzie w tobie trzeba odcinać dziczki, żeby owoc był coraz bardziej takim, jakim jest Ojciec. Bądźcie miłosierni, jako Ojciec wasz jest miłosierny. Czy to nie jest najwyższy wymiar? Kochać Go, to znaczy chcieć być według Jego woli. Tak miłował Go Jego Syn, zawsze chciał trwać w woli Ojca.

To cały czas będzie jeden Bóg, jeden we wszystkich. Tak czytaliśmy z Pierwszego Listu do Koryntian. Kiedy już wszystko będzie poddane Synowi, Syn odda wszystko Ojcu, aby Ojciec był wszystkim we wszystkich. Ojciec nasz jest doskonale czysty, święty. To jest doskonały Bóg, wspaniały Bóg i On chce, żebyśmy byli jak On, i żebyśmy mieli z Nim społeczność całą wieczność. Czy rozumiecie to? To nie jest zabawa w Kościół. To jest to, że albo będziesz, albo nie będziesz. I w tym nie ma strachu potępienia, bo jest Ten, który ukochał nas do końca i dał nam wspaniałego Pasterza, Jezusa Chrystusa, który umiłował nas do końca i poszedł umrzeć za nasze grzechy. Możesz być pewnym, że gdy wzywasz Go, On ci pomoże, jeśli naprawdę chcesz być według woli Ojca, chcesz być jak Ojciec. Syn Boży jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jako prawdziwy Bóg i życie wieczne mógł zasiąść obok Ojca na tronie i mógł powiedzieć, że kogo doszło Słowo Boże, bogami jesteście. I to nie znaczy, że jakimiś kolejnymi bogami, ale to znaczy to, że poprzez to Słowo słyszalny i uwidoczniony jest w nas Ten, który je wyrzekł.

Jestem tym zachwycony. Niech On to uczyni. On powiedział: „Odpocznij, nie martw się, ale nie bądź nieposłuszny, i nie daj się zwieść nieposłusznym synom i córkom”. Bo wiesz co będzie z nieposłusznymi synami i córkami. Wiesz, że oni zginą, chociaż są synami i córkami, z powodu nieposłuszeństwa poginą jak bezbożni. Tak powiedział Ojciec. Ale posłuszni synowie i córki oczyszczają się, bo chcą być jak Ojciec i żyć wiecznie z Nim. Nie myśl, że chodzi tylko o to, żebyś był trochę lepszym chrześcijaninem, czy chrześcijanką. Nie. Sprawa jest o najwyższy pułap, jakikolwiek istnieje. Nic nieczystego nie wejdzie do wieczności. A więc to musi być On, wszystko tylko w Chrystusie. Tak właśnie mówi apostoł. Przeczytamy to.

Dzieje Apostolskie 5,29-32:

Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie, Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.”

Chwała Bogu. Myśl o tym bracie, siostro, myśl o tym wspaniałym Ojcu. Chrześcijaństwo to jest uniesienie, to jest podwyższenie, to jest chwała przerastająca wszystko. Zobacz, że Paweł napisał, że pośród wrogów krzyża są ci, którzy myślą o ziemskich rzeczach. Wy myślcie o tym co w górze, gdzie wasz Chrystus siedzi, tym się radujcie. Nie myśl sobie, że jesteś już, jako Boże naczynie, wyrobiony całkiem i już możesz sobie zasiąść na laurach i sobie spokojnie po chrześcijańsku zasnąć. Pamiętaj, że cały czas Bóg ma cię w Swoich rękach i urabia cię każdej sekundy, każdej sekundy dla Jego chwały. Miłować Go tak, żeby już nigdy nie chcieć być poza Nim, nigdy nie chcieć odejść w grzech. Dlatego dzieci Boże nie grzeszą, nie umieją grzeszyć, a jeśliby zgrzeszyły, to natychmiast wyznają i usuwają grzech, bo nie chcą chodzić w nieczystościach, bo wiedzą, że grzech ten obraz Ojca i Syna zasłania w nich. Niech Bóg będzie z tobą i ze mną w tych ważnych dniach dla mnie i dla ciebie. Dopóki żyjemy na ziemi jest nadzieja, że umysły i serca nasze będą czyste i jasne, i Słowo Boże będzie przemawiać do nas dokładnie. Dlatego czytaj Nowy Testament, czytaj na co Duch Święty kładzie nacisk w Nowym Testamencie, bo to ci pomoże rozumieć ewangelię. Pamiętaj, twój cel, to nie to, żeby być trochę lepszym chrześcijaninem, chrześcijanką. Twój cel to być jak Chrystus, a Chrystus jest jak Ojciec, w więc być jak Ojciec dzięki Bogu. Niech Duch Święty napełnia zbór, aby tak się działo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

FUNDAMENT, KTÓREGO KAMIENIEM WĘGIELNYM JEST SAM JEZUS CHRYSTUS – 17. 02.2018 (poranne) cz3

 

Żaden Boży człowiek nie myślał inaczej. Czytając całą Biblię znajdujemy właśnie tylko to. Kiedy patrzymy na Adama i Ewę w 1Mojż, 3 rozdział, widzimy ich tutaj, już po tym wydarzeniu, kiedy posłuchali się diabła:

A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.” 1Moj.3,8-10.

Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie. Jeden Bóg przechadza się po ogrodzie. I Adam mówi: „Usłyszałem szelest Twój, Twojego przechadzania się po ogrodzie.”

5Moj.6,4; z Biblii Gdańskiej:

Słuchajże Izraelu, Pan Bóg nasz Pan jeden jest”.

Tak uczono Izraela od samego początku – Pan Bóg, Izraelu, twój Bóg, jeden jest.

5Moj.32,11.12:

Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, Unosi się nad swymi pisklętami, Rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode I niesie je na lotkach swoich, Tak Pan sam jeden prowadził go, Nie było przy nim obcego boga.”

Mal.2,10.15:

Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? (….)” 

„Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego”. Potomstwa Bożego.

Potrzebujemy pracy Ducha Świętego. Boga nie poznaje się na skróty, Boga nie poznaje się na łapu capu. Boga nie poznaje się kiedy jesteś dumny, dumna, nieposłuszny, nieposłuszna; tak Boga nie poznasz. Wtedy potrzebne ci są książki i kaznodzieje, którzy chodzą, krzyczą, wywijają czymś i ludzie się przewracają, demonstrują swoją siłę, depcząc diabła, który tak naprawdę nimi rządzi. Boga poznasz tylko wtedy kiedy chcesz być Mu posłusznym, posłuszną. Trzeba zrozumieć do czego posłusznym i posłuszną. Dlatego poznajemy Słowo Boże, żeby wiedzieć do czego Bóg nas wezwał, żebyśmy byli posłuszni, w czym mamy być Mu posłuszni.

Gdy dowiadujemy się, że jest Słowo Boga i jest Duch Boga, to zdajemy sobie sprawę, że tak samo jak Słowo Boga tak i Duch Boga pochodzą z jednego Boga, Ojca. Będąc Bogiem w Nim, gdyż z Niego i przez Niego Słowo jest wypowiedziane i Duch jest wysłany. Kiedy wypowiadasz słowo, czy słowo jest tobą, czy osobną osobą? Czy twój duch jest tobą, czy to jest osobna osoba? Słowo jak i Duch wychodzą z jednego Boga, dlatego doskonale są Bogiem. Jest Ten, który mówi Słowo i Ten, który wysyła Swojego Ducha, a to jest Jeden Bóg Ojciec. On Jeden; nikt Go nie wysyła i nikt nie powiedział Go. On Jeden mówi i działa, jak chce. Tak naucza Słowo Boże

Ewangelia Jana 1, 1-4:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.”

A więc widzimy na początku Słowo. Kiedy czytamy Stary Testament; Bóg rzekł i stało się. Ale widzimy tam też Ducha Bożego, a więc widzimy pełną pracę, przez Słowo, które wyrzekł Bóg i przez Ducha Bożego, którego Bóg posłał, aby ta praca była wykonana tak jak chce Bóg. W Księdze Joba, czytamy o tym: „Duch Boga stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie”. Widzimy Adama tworzonego z prochu tej ziemi. On leży, uczyniony całkowicie, ale jest martwy, nieżywy, nigdy nie był ożywiony, jest martwy, tak jak martwa jest ta ziemia. Ale dech życia, który został w niego tchnięty powoduje, że stał się istotą żyjącą, żywą tak jak my fizycznie żywi jesteśmy. Pochodzi to bezpośrednio od Boga.

List do Hebrajczyków 11,3:

Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.”

W Słowie było zawarte wszystko. Kiedy Bóg rzekł, w tym Słowie było zawarte wszystko, jest to napisane w Liście do Kolosan; wszystkie władztwa, wszystkie rzeczy były zawarte w Nim. Widzimy pracę Słowa – Bóg rzekł i widzimy pracę Ducha Bożego. Bez Ducha Bożego wróg niszczyłby całą ludzkość. Widzimy, że kiedy ten Duch napełniał ludzi, oni stawali się inni. Nawet ten Saul, pierwszy król Izraela, gdy ten Duch zstąpił na niego, stał się innym człowiekiem, przemienionym człowiekiem. Tak też Bóg powoływał proroków, napełniając ich Swoim Duchem. I cały czas diabeł nie miał tego całego terenu, ponieważ powstawali tu ludzie napełnieni Bożą prawdą.

Ewangelia Jana 1,14:

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.”

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I w tej sprawie również powstało wiele różnych nauczań, a w sumie niewiele one interesują mnie. Skoro Wszechmogący Bóg może uczynić co zechce, Jego Słowo może stać się ciałem i chodzić między nami. Dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Nie muszę domyślać się jak to się stało w Marii. Niektórzy kombinują, że Jezus był oddzielony od Marii, itd. Był prawdziwie w Marii i prawdziwie rósł jak my, był tyle samo miesięcy w niej co my w swoich matkach. Słowo stało się ciałem.

Rzym 8,34:

Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.”

Wiemy, że Słowo, które stało się ciałem, wstawia się za nami. Przed kim? Przed Bogiem wstawia się za mną, za tobą.

List do Rzymian 8,26. Czytamy o Duchu Boga:

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.”

A więc jaka potężna służba Słowa i Ducha, aby dzisiaj przed Bogiem i Ojcem naszym, było tak potężne święte wstawiennictwo. Jaki więc jest nasz Ojciec? Święty. I potrzebni są tak wielcy wstawiennicy za mną i za tobą, żeby nie zabił nas z powodu naszych lekkomyślności, pychy, dumy i arogancji wobec Niego. Abyśmy mogli powstać z naszych upadłości, dlatego nie ma potępienia w Chrystusie. Pan daje możliwość uratowania się. Ale jeśli człowiek nie będzie chciał zrezygnować ze swoich grzechów, jeśli będzie rozmyślnie grzeszyć, nie ma dla niego czy dla niej już krwi, oczyszczenia. Nie ma bawienia się Bogiem, lekceważenia Go. Mamy najpotężniejszych wstawienników. Napisane jest, że Jezus z własną krwią stoi przed Ojcem i wstawia się za nami, abyśmy mogli być oczyszczeni. Taki jest nasz Ojciec. Wielu nie zdaje sobie sprawy jak święty jest Ojciec. Mówią sobie: „Ojcze nasz” i biegną dalej robić swoje grzeszki. Pamiętacie co powiedział Jezus do tych ludzi, którzy mówili: „Nasz Ojciec, jest ten Bóg w niebie.” Powiedział: „Nie, to nie Bóg w niebie jest waszym ojcem. Waszym ojcem jest diabeł, bo wy chcecie czynić to co wasz ojciec czyni.” A diabeł jest kłamcą i oni kłamali. Diabeł był żądny mordować tych, którzy stoją w prawdzie i oni byli rządni zamordować Chrystusa i to nie raz. A więc ich owoc życia pokazał, że diabeł jest ich ojcem, a nie Ojciec w niebie. Po owocu rozpoznaje się czyim synem, czyją córką jesteś. Owoc pokazuje, czy ciała, czy Ducha.

A więc czytając Biblię prosimy: „Boże, daj poznać”. To jest nasze błaganie: „Panie, bez Ciebie pobłądzę, nie dam rady chodzić po tym wspaniałym czystym, Twoim Słowie. Będę czytał jak literę, która mnie zniszczy. Jeśli pragniesz poznać Boga; Bóg bardzo lubi ludzi spragnionych poznać Go, którzy gotowi są pozostawić wiele rzeczy, aby poznać Go, którzy zrezygnują z wielu światowych przyjemności, aby poznać Go, którzy mówią: „Nie mam czasu na to, ponieważ poznanie Boga jest dla mnie cenniejsze i ważniejsze od tego wszystkiego”. Wielu chrześcijan po iluś latach usiadło na laurach i myślą sobie, że już wszystko wiedzą. Paweł mógł pisać do Tymoteusza: „Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego co ci dobrego powierzono strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas”(2Tym.1,13.14). Przez Ducha Świętego, Ducha prawdy. „A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać”. (2Tymot.2,2)

1List do Koryntian 8,6:

Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.” 

 

Gdy czytamy Nowy Testament i widzimy tych Bożych ludzi, gdy modlili się do Boga i dziękowali Bogu, to zawsze czynili to poprzez Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian 1,8.9:

Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam.” 

Rzymian 7,25:

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.” 

Rzymian 16,27:

Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen.” 

1Kor.15,57:

ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. 

List do Efezjan 5,20:

dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,”

Nigdzie w Biblii nie zobaczysz odwróconej sytuacji. Nigdy nie zobaczysz, żeby ktoś w ten sposób pomodlił się: dziękuję Jezusowi Chrystusowi w imieniu Boga.  Zawsze przychodzimy do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest jedyna droga. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem wiecznym i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie.” Jeżeli uczymy się czegoś z Biblii, to jest to amen. Nie ma odwrócenia, nie ma zabawy w to czy uda się, czy się nie uda. Albo prawda daje mi gwarancje zbawienia, wolności, albo chcę dać się oszukać. Dlatego młodzi wierzący powinni jak szczególnie czytać Słowo, uczyć się Słowa, nie fantazjować na temat Słowa. Przeczyta człowiek parę listów, czy trochę ze Starego Testamentu i już składa nauczanie. Do nauczania jest jeszcze mnóstwo czasu nim człowiek pozna całe Słowo i duchowe przesłanie tego Słowa. Dzisiaj pycha i duma gna wielu ludzi. Myślą, że już coś poznali i co robią? Robią gwałty, niszczą to co jest piękne, szarpią Kościołem w różne strony, myśląc, że mają rację, a nie zrobili jeszcze pierwszej rzeczy, nie porzucili jeszcze swojego starego „ja”, pyskatego, dumnego, aroganckiego, samowolnego, kłamiącego, złośliwego, a już biorą się za święte sprawy. Czy Święty Bóg dopuściłby takich ludzi do takiego działania? Przecież kapłani mieli się wyświęcić, a jeśli przynieśli obcy ogień, to ginęli. A dzisiaj wielu lekceważy sobie Boga, bo nie znając Go, myślą i mówią innym, że już coś wiedzą o Nim.

 

FUNDAMENT, KTÓREGO KAMIENIEM WĘGIELNYM JEST SAM JEZUS CHRYSTUS – 17. 02.2018 (poranne) cz2

2List Jana 9:

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.”

Czytając więc Biblię, chciejmy uczyć się z niej. Gdy czytamy Nowy Testament, chciejmy zobaczyć o czym on do nas mówi. Przypominaliśmy sobie Słowa naszego Pana i Nauczyciela Jezusa Chrystusa, które On sam wypowiadał na temat tego kto Go posłał, co za zadanie ma do wykonania i po co poszedł tam, i że wróci do nas. A więc mówiliśmy o Słowach Jezusa, w których On sam pokazywał jaka jest rzeczywistość, abyśmy oparli się na Nauczycielu Jezusie Chrystusie, ponieważ jedynie On zna Ojca, a nie na ludzkich pojęciach o tym. Pojawiało się wiele ludzkich nauczań i nie tyle interesuje mnie mówienie o złych naukach, bo jest ich tak dużo, że pewno trzeba by spędzić wiele czasu, żeby mówić o nich, ale lepiej mówić o prawdzie, ponieważ prawda wyswobadza człowieka, prawda zapisana jest w Biblii. Jeżeli chcesz się uratować, to pamiętaj o tym – czytaj Biblię i ucz się Słowa Bożego, żebyś wiedział, wiedziała jak jest naprawdę. I kiedy słyszysz te dzisiejsze zwiastowania takie ponętne, takie impulsywne, takie potwierdzone uzdrowieniami, jakimiś upadaniami, tak zwanymi darami Ducha Świętego, itd., to zobacz czy to co tam jest, czy jest to tutaj w Nowym Testamencie, czy znajdziesz taki sposób działania. Jeżeli nie znajdziesz, to znaczy, że to nie jest Chrystus, bo Słowo Boże służy nam do wykrywania zbłądzeń. Musisz znać Ducha Chrystusowego, musisz znać Ducha Bożego, w którym zapisane jest to Słowo Boże, ponieważ to nie pisali ludzie tak sobie, tylko ludzie natchnieni przez Ducha Świętego. Biblia nie jest Księgą tylko po to, żeby mieć ją i nosić ją, itd. To jest Księga, w której ty i ja musimy rozpoznać duchowe przesłanie do nas. Duchowi ludzie rozpoznają duchowe przesłanie. Cielesny zaś człowiek czyta Biblię i myśli sobie, że może być tak, albo inaczej, obojętnie jak.

Kto już zna Biblię, żeby rozpoznać duchowe przesłanie od Ojca z nieba do ciebie? Kto zna tą siłę tego posłania? Kto jest tak zdobyty dla tej chwały, o której będziemy też mówić i mówimy, żeby cieszyć się tym każdego dnia, że taka łaska została tobie i mnie okazana w Jezusie Chrystusie, i że do takiego zostaliśmy powołani wielkiego wywyższenia w Chrystusie Jezusie? Żeby nie chodzić po tej ziemi jak człowiek, który zna Biblię, ale ona w sumie go przytłacza, bo zabiera mu swobody życia, a więc on musi pewne elementy z Biblii odłożyć na bok, żeby mu nie przeszkadzały. Biblia nie jest Księgą, żeby zniszczyć nas, ale żeby nas zbawić. Rozumiecie, jeżeli kłamca ułatwia sobie życie na ziemi i wydaje się kłamcy, że fajnie się mu powodzi, bo okłamał, okłamała i udało się, i teraz mu się łatwo przeszło przez to, nic mu nie grozi, więc jest dobrze. Ale my wiemy, że kłamcy nie wejdą do wieczności. A więc kłamca, któremu wydaje się, że ułatwia sobie życie, tak naprawdę zamyka sobie życie wieczne, oddziela się od życia wiecznego. Ile wśród wierzących ludzi jest kłamców? Myślą sobie; „Ułatwiłem sobie życie, bo powiedziałem, że byłbym, ale nie mogłem”. „Ale nie mogłem” to naprawdę nie znaczyło to co miało znaczyć, ale, że bardziej interesowało go co innego. Bóg jest w stanie widzieć wszystko i znać prawdę w każdym człowieku, co do każdej sytuacji. Kłamcy nie wejdą do wieczności; tak powiedział i amen. A więc nie ułatwiaj sobie życia, okłamując samego siebie, samą siebie, że można tak żyć i będzie dobrze. Ludzie okłamują się w wielu sprawach. Po co? Lepiej znać Boga i korzystać z tego z czym On do nas posłał swego Syna Umiłowanego.

W 2Liście do Koryntian 11,3 apostoł Paweł pisze takie słowa:

obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.” 

Widzicie, to jest sprawa najważniejsza; albo oddajemy się Chrystusowi w całej pełni, rozumiejąc, że to jest dla nas zbawienne, albo zamykamy się na Chrystusa, myśląc sobie, że jakoś sobie pożyję, że jestem jakimś tam chrześcijaninem, chrześcijanką, a jakoś tam. Rozumiecie, to jest fakt, że jeśli ktoś przychodzi tylko na zgromadzenie i jest chrześcijaninem, chrześcijanką tylko na zgromadzeniu, to jest to religijność. Ale jeśli jesteś cały czas  chrześcijaninem, chrześcijanką, bez chwili przerwy, to jest Kościół. I gdy zgromadza się taki Kościół, tam Chrystus jest między nimi, tam jest prawda

Ewangelia Łukasza 24, 25-27 i 44.45

A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.”(25-27)

Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma.”(44.45) 

Jakie to jest dla nas ważne, co tu jest zapisane. Bo kiedy czytamy to co tu jest zapisane, to musimy wiedzieć, że pisali to ludzie, którym Pan otworzył umysły, żeby mogli zrozumieć Pisma i jakie oni wnioski wyciągnęli ze Starego Testamentu, musimy zobaczyć w tym, co oni piszą w Nowym Testamencie. Wtedy widzimy co naprawdę mówił Stary Testament. To nie piszą ludzie, którzy są zacieśnieni, którym diabeł zamknął umysły i oni nie mogą zrozumieć prostych rzeczy, w których Jezus do nich mówi. Dlatego to co znajdujemy w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich, w Listach, w Księdze Objawienia, to jest to co mówi nam prawdę. Tak jak Pan Jezus powiedział, że uczony w Piśmie, który wchodzi do Królestwa Bożego jest jak ten mądry gospodarz, który najpierw korzysta z nowego, a potem ze starego. Bo jeśli pójdziesz w Stary Testament bez Nowego, to Stary pociągnie cię w tamtą sprawiedliwość, która dziś nie ma już u Boga żadnego znaczenia i odwiedzie cię od sprawiedliwości, która jest w Chrystusie. Wielu zostało tak odwiedzionych od Pana Jezusa Chrystusa. Jakże często diabeł używa opatrznie Słowa ze Starego Testamentu, np. na temat pokarmu, świąt, sabatów, obrzezania itd., żeby zwodzić ludzi, którzy nie znają Nowego Testamentu. Narzuca na nich ciężary, żeby to robili, bo jedynie wtedy będą podobać się Bogu, a tak nie jest.

A więc mamy ludzi, którym Pan otworzył umysły i pozwolił im zrozumieć Pisma. To jest duchowe wejrzenie. I czytając Nowy Testament, nigdzie nie znajduję nauki nicejskiej, ani w jednym miejscu, nie znajduję tych ustaleń tego Soboru Nicejskiego, czy też następnych soborów, w żadnym miejscu Biblii. Cały Nowy Testament staje w sprzeciwie, przeciwko temu, co oni tam ustalili. Nigdzie nie znajdujemy apostołów raptem piszących o tym, jako odkryciu biblijnym, używając tego co oni tam ustanawiali na tych soborach. Dlatego kto czyta i rozumie, i zachowuje w sercu, ten wydaje plon. Napisane jest, że ci, którzy nie miłują prawdy, wpadną w obłęd i będą wierzyć kłamstwu. Prawda daje swobodę, wolność, prawda jest znienawidzona na ziemi. Ludzie, którzy byli pod największymi presjami ludzkimi, czy władz, w miejscach, gdzie zakazane chrześcijaństwo jest pod karą śmierci, oni byli wolnymi dzięki Jezusowi Chrystusowi mieszkającemu w nich. Oni mogli umrzeć, byli wolnymi, śmierć nad nimi nie panowała już. Chrystus wszędzie wyzwala ludzi, uwalnia ich nawet w największych, najbardziej represyjnych krajach.

W 2 Liście 1,20.21 Piotr pisze:

Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.  Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.”  

Nie podlega dowolnemu wykładowi. W Dziejach Apostolskich, kiedy Duch Święty zstąpił na Kościół i kiedy Piotr otworzył usta, aby głosić Słowo Boże, możemy zobaczyć jak było głoszone Słowo Boże, gdy Jezus jest już po prawicy Ojca w niebie, a Duch Święty jest na ziemi. Tak głosi ewangelię Kościół napełniony Duchem Świętym! Ona nie zmieni się aż do powrotu Jezusa. To jest najpotężniejsze zwiastowanie, to jest zdrowe, czyste, święte, prawdziwe. Widzimy, kiedy Piotr przychodzi do Korneliusza,  jakie słowa, które darzą życiem, Piotr mówi do Korneliusza i co się tam następnie dzieje? Gdzie są te dzisiejsze zwiastowania tych wielkich ewangelistów internetowych? Odnajdźcie Piotra, czy Pawła wśród nich. Oni nawet nie chcieliby zasiąść w tym gronie fałszywych, obłudnych, zakłamanych nauczycieli, którzy mówią wydaje się wielkie rzeczy, zarazem nie żyjąc prostym Bożym Słowem. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że diabeł będzie chciał zwieść nawet i wybranych. Tylko ci, którzy miłują prawdę ewangelii, zapisaną w Biblii, nie w sprzeciwiających się z Biblią książkach, nie w You Tube, w opowieściach, bajkach, ale w Biblii, tych Bóg zachowa i przeprowadzi. Kto zachowa to Słowo w sercu swoim, rozumiejąc o czym ono mówi do mnie i do ciebie, ten wygra w bitwie dzięki Bogu.

Dlatego dla mnie i dla ciebie jest to ważne, by zrozumieć to, że żaden biblijny mąż Boży, który jest opisany w Biblii, żaden Boży człowiek, nigdy nie myślał o Bogu inaczej, jak tylko to, że On jest Jeden. Znajdź chociaż jednego Bożego człowieka w Biblii, który myślał inaczej. Jeden. Wszyscy Boży ludzie, których Duch Święty napełniał, a przecież Duch Święty bada głębokości Boga i wie kim jest Bóg; oni wszyscy mieli to samo myślenie: Jeden. I teraz,  żeby Jego poznać, potrzebujemy tej pracy Słowa Boga, które stało się ciałem i Ducha Bożego, który został posłany, aby wprowadzić nas w tą kosztowność, a to jest wspaniała kosztowność. Powiem wam, że kosztowanie, poznawanie tego Jednego, który postawił przed Sobą tak potężny plan, nim stworzył to wszystko, to jest najwyższy zaszczyt, jakikolwiek mógł nas spotkać. I oddać życie, aby stanąć przed Nim, i patrzeć na Niego, to żadna strata. To jest zysk. Dlatego Jezus mówi: „Kto odda mi życie, ten zyska”.

FUNDAMENT, KTÓREGO KAMIENIEM WĘGIELNYM JEST SAM JEZUS CHRYSTUS – 17. 02.2018 (poranne) cz1

Uczymy się najważniejszej sprawy, nie ma ważniejszej sprawy dla nas ludzi jak nauczyć się prawdy, poznać prawdę, poznać jak rzeczywiście stało się to, że ludzkość psuje się, że ludzie psują się, stają się coraz gorsi, coraz bardziej podobni do diabła, który przyszedł pewnego razu do raju i skusił tam Ewę i Adama do tego, żeby stracili ufność do Boga, a zaufali diabłu. Wiele wydarzeń na ziemi pokazuje nam, że gdyby nie Pan, gdyby nie Jego przyjście, diabeł osiągnąłby tutaj o wiele większy sukces, ludzie byliby sobie jeszcze gorsi, jeszcze bardziej gotowi do mordu, do niszczenia się nawzajem. Tak bardzo potrzebna nam Światłość z nieba przyszła do mnie i do ciebie.

Na początku chciałbym, żebyśmy otworzyli 2List do Tymoteusza. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza takie słowa:

Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła wyposażony.” 2Tym.3,14-17.

Słowo Boże jest dla nas bardzo ważne. Nie tylko po to, żeby je czytać i wiedzieć, że jest Biblia, w której jest zapisana prawda Boża, ale dlatego, żeby zrozumieć Boga, który dał nam to Słowo, żeby poprzez to Słowo zrozumieć jaki jest Jego plan, jaki jest Jego zamysł, żeby zrozumieć Go, i żeby poznając Go coraz bardziej, wiedzieć o tym dlaczego On tak postąpił, i dlaczego nigdy inaczej nie postąpi. Biblię czytamy nie dlatego, żeby ją czytać, ale dlatego, żeby poznać. Często człowiek może sobie pomyśleć, już przeczytałem jakiś urywek z Biblii i to wystarczy mi. Ale czy zrozumiałeś, zrozumiałaś ten urywek? Czy jesteś w stanie powiedzieć przez ten urywek o Bogu, który sprawił, że to jest tu zapisane? Czy to Słowo, które do ciebie dociera, wpływa na to jakim, jaką, jesteś? Rozumiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi i głosił ewangelię o Królestwie Bożym, to On mówiąc do ludzi, dawał im szansę, możliwość, rozpoznania prawdy o ich stanie wobec Niego, o sytuacji wokół nich, o potrzebie zbawienia i jak znaleźć to zbawienie. Jego nie interesowała dumna mowa, Jego nie interesowało, żeby przemawiać, żeby być jak ci mówcy greccy, aby ludzie byli zadziwieni jak pięknie ten ktoś mówi. Jego interesowało, aby człowiek, który Go słucha, pojął, że bezwzględnie potrzebuje zbawienia. I te wszystkie słowa, albo olbrzymia większość Słów Jezusa jest zapisana dla nas, abyśmy wiedzieli co On mówił, aby tak samo one przemawiały do nas jak do tamtych, wśród których On przebywał. Poprzez to poznajemy jakim jest Chrystus, co jest w Jego sercu, co dla Niego najbardziej się liczy. I zdajemy sobie sprawę jak cennym jest dla nas to, że wezwał nas, abyśmy wyparli się siebie, wzięli swój krzyż i poszli za Nim, aby Go naśladować.

Dzisiaj z pomocą Pana spróbujemy się trochę zagłębić w to, bo niestety świadomość ludzi na ziemi jest bardzo nikła co do prawdy. Ludziom wydaje się, że znają jakąś prawdę i uderzają tą prawdą, ale tych, których Duch Święty wprowadza w kosztowność Słowa Bożego poprzez przestrzeń pokoleń, zawsze starano się zabić, bo zawsze oni stali w takim miejscu, którego świat religijny nienawidzi. Dlatego widzimy, że kiedy tylko w religii powstała jakaś grupa ludzi, którzy trzymali się prawdy, chcieli żyć prawdą, to przywódcy religijni uderzali w tych ludzi, ponieważ oni stawali się przeszkodą dla pozycji, dla sposobów rozwiązywania spraw przez tych ludzi religijnych.

Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, przywódcy religijni zrobili dokładnie to samo. Tak samo jak robili przywódcy religijni, kiedy powstawali prorocy i mówili prawdę od Boga, starano się, by przynajmniej przestali mówić, a jeżeli nie, to zabić, wyeliminować ich. I tak poprzez wszystkie pokolenia się działo. A więc poznać prawdę, to znaczy narazić się tym, którzy nie chcą prawdy, którzy chcą, aby wyznawać to co oni ustalili.

A więc ustalono jakieś wyznanie wiary na Soborze Nicejskim i ustalono, że takie wyznanie wiary ma obowiązywać w całym Kościele, a jeżeli ktoś nie będzie zgadzać się z tym wyznaniem wiary, ma być przynajmniej odłączony. Później już stosowano presję, używano władzy, żeby uderzać w tych ludzi. W ogóle samo spojenie się z władzą już było zdradą wobec Jezusa Chrystusa. Władza ma swoje prawa i swoje zasady, Kościół ma swoje prawa i swoje zasady. Władza tego świata ma od Boga miecz i ma wymierzać sprawiedliwość, ma karać przestępców, ma wsadzać do więzień, ma wykonywać to zadanie. To jest jej zadanie. Kościół ma ratować, ma wyzwalać z grzechów, ma świecić światłością Chrystusa Jezusa, ma ogłaszać prawdę o zbawieniu, o Królestwie Bożym. Bóg nie dał nam miecza, żeby wymierzać sprawiedliwość i odcinać głowę przestępcy, czy robić jakieś inne rzeczy. Mamy inny miecz – Słowo Boże, którym chcemy odciąć tego człowieka od zależności od diabła, który niszczy go, ją. A kiedy te dwie sprawy połączysz w jedno, to miecz władzy, służy Kościołowi, żeby niszczyć tych, którzy nie są zgodni z wyznaniem tego Kościoła. I takie tragedie działy się właśnie przez wszystkie pokolenia.

Wielu biskupów, którzy byli na tym Soborze Nicejskim zostało postawionych wobec pewnej sytuacji, kiedy Konstantyn Wielki ustalił, że trzeba wprowadzić w to wyznanie wiary, które oni, już po swojemu mieli, pewne słowa, które cesarz uważał, że trzeba wprowadzić, żeby uspokoić, żeby założyć takie jedno podstawowe wyznanie wiary. A ten cesarz nie wiadomo czy był w ogóle wierzący. Opowiadał jakieś tam wydarzenia, ale raczej był politykiem i to sprawnym politykiem, który wiedział, że jeśli podporządkuje sobie tych wierzących ludzi, to osiągnie spokój na swoim imperium i będzie mógł zarządzać. Po co to wyznanie wiary było komuś potrzebne? Czy to wyznanie wiary jest w ogóle zapisane w Biblii? Po co komuś było potrzebne inne wyznanie wiary, niż jest zapisane w Biblii? Po co w ogóle ci ludzie dali się w to wrobić, ci biskupi, ci ludzie, którzy czytali Biblię? Po co dali się w to w ogóle wciągnąć? Zaproszono ich, wyprawiono im później ucztę, wszystko było pięknie. Cesarz ładnie to wszystko przygotował. Nie tylko, że ustalono jakieś wyznanie wiary, które zaczęło po niewielu latach obowiązywać od tego czasu w całym Kościele, w całym, to jeszcze na przykład ustalono to, że w czasie zgromadzenia przy modlitwie nie wolno klękać, wszyscy mają stać. Z powodu kogo i czego? Nie wiem, może cesarza, może króla, że będzie taki wielki potężny człowiek też klękać? Nie mam pojęcia co było tego powodem. Takie rzeczy ustalano dla Kościoła. Kto by się sprzeciwiał, miał być wykluczony. Ustalano kary pokutne, paroletnie. Słowo Boże mówi inaczej.

A więc zostawiono Słowo Boże i zaczęto porządkować coś po ludzku. A po ludzku to znaczy po cielesnemu, bo za tym stoi już diabeł. I stąd widzimy to co widzimy. Widzimy te tak zwane potężne religie chrześcijańskie, które w końcu wychodzi na to, że oni nie ratują ludzi, nie przyprowadzają do życia Chrystusa, ale wręcz niszczą pragnienie życia Chrystusa. Ci ludzie żyją jak świat i czują się w porządku. A więc to całe wyznanie, to wszystko, owoc pokazuje, że Pana w tym nie było. Mnóstwo ludzi w tym kraju, w Polsce, uważa się za chrześcijan, a w jaki sposób żyją? Wcale nie żyją w sposób przyprowadzający ich do wieczności w Chrystusie Jezusie, nie są sobie bliscy, nie oczyszczają się, nie przygotowują się na spotkanie z Panem, żyją przed telewizorami, żyją na jakichś imprezach, żyją pijąc alkohol, żyją w jakichś czarach, okultyzmach, potem idą na jakiś czas tam, aby odbyć jakiś akt religijny. Widać do czego doprowadziło to. Owoc pokazuje jak wielu ludzi oszukano i zwiedziono, nie tylko w Polsce, na całym świecie oszukano i zwiedziono.

Po co jest Biblia? Do wykrywania błędów, które odprowadzają od życia Chrystusowego. Biblia nie jest tylko Księgą, żeby poczytać. Wiecie jaka bitwa była o to, żeby Biblia nie była w językach ojczystych danych narodów, jak zabijano ludzi, którzy tłumaczyli Biblię na przykład na angielski i inne języki? Palono za to na stosach, bo uznawano, że jak prości ludzie będą czytać Biblię, to im pomiesza się w głowie. Przecież Jezus mówił do prostych ludzi, do rybaków. Pięknie im się stało, że taki prosty człowiek jak Piotr, pisze tak wspaniały list. Prości ludzie. Jezus mówił do prostych ludzi, nie do uczonych. Nie trzeba filozofów, żeby zrozumieć Biblię. Trzeba tylko chcieć poznać Pana.

Okazuje się, że całe to sformułowanie tego wyznania; pewien historyk opisał to w ten sposób: „Ustalone credo nie znalazło od razu uznania w Kościele, o czym świadczy fakt, że wszyscy uczestnicy Soboru w następnych latach angażowali się w synody, na których poszukiwano lepszego sformułowania. Nie udało się do tej pory ustalić w sposób przekonywujący jakie credo mogło stanowić podstawę dla tekstu soborowego. Wypada raczej uznać, że jest ono owocem kompilacyjnej pracy, która nikogo nie zadawalała, z wyjątkiem cesarza. Dopiero w ćwierć wieku po Soborze Nicejskim, Atanazy z Aleksandrii zdecydował się na podjęcie tego akurat wyznania wiary, jako podpisanego przez największą liczbę biskupów, jaką udało się dotąd zgromadzić. Było ich bowiem około 250, z czasem zaczęto mówić o 300, a ostatecznie o 318; liczbie interpretowanej histologicznie jako znak imienia Jezus. Atanazy też rozpowszechnił opinię, że Sobór był przede wszystkim antyariański,”itd.

A więc nawet ci biskupi, którzy tam byli nie umieli tego przyjąć, bo nie zgadzało im się z słowami, które poznali z Biblii. Próba zamieszania w myśleniu bardzo silnie napierała na Bożych ludzi, żeby ci ludzie przyjęli to w ten sposób. Diabeł podkładał to na tacy lepszego uznania Chrystusa Jezusa. Nie mówił, że tu chodzi o niego, żeby wszyscy jego bardziej słuchali. A więc diabeł nie przychodzi do chrześcijan, mówiąc: „Słuchajcie mnie, bo ja jestem lepszy”, tylko próbuje włożyć coś, co niby Chrystus powiedział, a Chrystus tego nie powiedział. Próbuje tak kusić ludzi do dzisiaj, aby poszli za jego nauką.

Zgr. 11.02.2018r. Jeden Nauczyciel Jezus Chrystus – część4

 

Teraz przeczytajmy Słowa Nauczyciela i Pana, Jezusa Chrystusa, w których On mówi Sam i następnie przez apostołów, że Ojciec jest Bogiem i Ojcem Jego, a także Bogiem i Ojcem naszym.

Ew. Jana 20 rozdział i 17 wiersz, nasz Nauczyciel, Jezus Chrystus mówi takie słowa:

 „Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego”.

Tak mówi nasz Nauczyciel, Jezus Chrystus, który ma Ojca, decydującego o wszystkim i my mamy Ojca, decydującego o wszystkim. To jest ten Sam Ojciec, który posłał nam Swego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest Ten Sam Bóg, który posłał nam Swego Syna. Niestety wielu czyta Słowa Nauczyciela i nie łączy je z wiarą, aby tak wierzyć, jak On mówi, ale z wiarą swoją łączą nauki ludzkie, które w wielu miejscach sprzeciwiają się nauczaniu Nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Prawda Boga jest jednolita, a nie strzępiasta. Każde Słowo z Biblii musi być złączone z innymi Słowami z Biblii i one wszystkie okazują całość prawdy.

Ew. Jana 13 rozdział 31 i 32 wiersz:

 „A gdy (Judasz) wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi”.

Bóg jest uwielbiony w Synu. Kiedy widzę Syna, widzę Boga i mogę powiedzieć śmiało: Pan i Bóg mój, bo to jest prawda. Ojciec nasz jest Bogiem, który decyduje o wszystkim i doskonale okazuje się w Swoim Synu. Doskonała jedność, wspaniała jedność Ojca i Syna. I o tej samej jedności właśnie mówił Jezus Chrystus w Swojej modlitwie, zapisanej w Ewangelii Jana 17 rozdziale.

List do Hebrajczyków 2 rozdział, od 11 do 13 wiersza:

 „Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy; z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi”.

Z jednego jesteśmy wszyscy. Z tego samego Ojca jesteśmy, z którego jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Pamiętacie, jak wcześniej czytałem wypowiedź Jezusa, że Ojciec chce, żebyśmy do Niego przychodzili jako Jego synowie i córki. Jezus powiedział tam, że już nie On będzie prosił za nas, ale my w Jego Imieniu będziemy prosić, bo Ojciec chce nas wysłuchiwać, jako Swoich synów i córki, proszących Go w Imieniu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Piękne być tak czystym, tak czystą w Chrystusie Jezusie.

 „Mówiąc będę opowiadał imię twoje braciom moim. Będę cię chwalił pośród zgromadzenia (śpiewał pośród zgromadzenia). I znowu: Ufność w nim pokładać będę; i znowu: Otom ja i dzieci, które mi dał Bóg”.

Bóg Ojciec dał wszystkie dzieci na wychowanie Swojemu pierworodnemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, abyśmy wszyscy czcili Syna jak czcimy Ojca. Wspaniałe to jest!

Ew. Mat.15 rozdział i 13 wiersz:

„A on odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie”.

Ojciec czyni początek i Ojciec decyduje o zakończeniu. Pamiętacie, jak Jezus mówił o tej sali weselnej, na którą wchodzi Ojciec, jako  Król. Syn ma mieć ślub, Król więc wpierw wchodzi na salę i przegląda gości weselnych, i widzi kogoś nie przygotowanego na tą uroczystość ślubną. Król decyduje o tym co Jego słudzy mają uczynić, mówiąc: „jest tu ktoś kto nie ma szaty weselnej, jak on tu się w ogóle wszedł? Wyrzućcie go precz do ciemności zewnętrznej: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Ojciec decyduje o każdej sprawie. Szanuj Ojca. Dzieci ziemskie nie umieją szanować swoich ojców. Mało kto potrafi szanować, według woli Ojca niebiańskiego, ojca ziemskiego, bo widzieli, jak ojcowie nie szanowali swoich ojców, i tak po kolei z pokolenia na pokolenie idzie ten pogarszający się stan szacunku. Ale jest jeden Ojciec, który jest doskonały, którego szanując, będąc Mu całkowicie posłusznym, nie zrobisz żadnego błędu. Rodzice ziemscy nie zawsze mają rację. Nasz Ojciec w niebie zawsze ma rację. Dlatego miłować Go z całego serca, z całej myśli, duszy i siły jest przyjemnością dla dziecka Bożego. W tym Ojcu nie ma błędu, nie ma niedopatrzenia. Chwal duszo nasza Ojca, chwal duszo nasza Pana, Jezusa Chrystusa. Ciesz się, nareszcie mamy Ojca, który jest Święty, takiego zawsze chcieliśmy mieć, Ojca, który wie, co robi, nim to robi i wie dlaczego to robi i nie ma w tym błędu. Ojcowie ziemscy mogli zawieść, Ten nigdy nie zawiódł. Miłować Go, to jest najwyższy zaszczyt i przywilej.

Ew. Marka 15 rozdział 33 i 34 wiersz:

 „A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię, do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama, sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?”

Sam Syn, ukrzyżowany z powodu naszych grzechów, nazywa Ojca, Swoim Bogiem.

A w Księdze Objawienia, 3 rozdz. 2 i 12 wiersz, czytamy Słowa Nauczyciela:

„Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.”

Nauczyciel, nasz Pan, Jezus Chrystus, już zmartwychwstał i wstąpił do nieba, by zasiąść po prawicy Boga i Ojca Swego, i mimo to, że już jest w niebie, nadal nazywa Ojca Swego, Swoim Bogiem.

I z Ew. Łuk. 1 rozdział od 30 wiersza:

 „I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł,  rzekł jej: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym”.

Tak samo działanie Ducha Świętego, pięknie pokazuje nam Ojca i Syna, abyśmy wiedzieli, jaka jest prawda. Wprowadza nas w wspaniałą prawdę. Myślenie w ten sposób, jak mówi Jezus Chrystus, jest myśleniem biblijnym, zbawczym, radującym, dającym swobodę myślenia, mówienia i życia według prawdy. Niech Bóg pomoże nam kosztować z tego.

I przeczytajmy jeszcze na ten temat wypowiedziane i zapisane w Biblii Słowa apostołów Pana Jezusa Chrystusa.

Dz.Ap.3,13-15

„Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność; Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście Sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy.”

Rzym.15,5.6

„A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

2Kor.1,3

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,”

Efez.1,17

„Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,”

Apostołowie, zgodnie z nauczaniem Nauczyciela naszego, Jezusa Chrystusa, swobodnie nazywają Ojca, Bogiem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

2Kor.11,31

„Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię.”

Efez.1,3

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;”

1Pio.1,3

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,”

Obj.1,1

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,”

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa jest naszym Bogiem. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa jest naszym Ojcem. Tak naucza Jeden Nauczyciel, Syn Boga i człowieka, Jezus Chrystus i Jego apostołowie. Tak też i my dzisiaj żyjący na ziemi i wierzący według Słów Chrystusa, myślimy i mówimy, i nie ma w tym nic dziwnego, ani zdrożnego, gdyż taka jest prawda nauki Boga.

Rzym.10,17 „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.”

Jeżeli zbawienna wiara pochodzi w prostej linii ze słuchania Słowa Chrystusa, to jest ona taka, jakie jest Jego Słowo, przez Niego i Jego apostołów za Nim, nam głoszone i następnie zostało ono zapisane w Biblii. Tą wiarę oczekuje Pan nasz Jezus Chrystus znaleźć w nas, gdy wróci po nas na tą ziemię.

 

Jest wiele Słów Jezusa Chrystusa, których nie przytaczaliśmy w tej chwili, one mówią jeszcze o innych rzeczach, o innych sprawach. Uczmy się Słów Jezusa, nie bądźmy uczniami, którzy mają Biblię i w sumie nie wiedzą po co ją mają, myśląc, że wystarczy sobie trochę ją poczytać, i tyle. Sprawdzaj swój stan czytając Biblię, sprawdzaj czy ta prawda napełnia twoje serce i czy ona daje ci swobodę wzajemnej miłości między braćmi i siostrami? Czy jesteś bezpiecznym, bezpieczną w prawdzie i wróg nie może cię nastawiać jak chce i ciągnąc do czegoś złego poniewierać tobą, bo ty jesteś świadomie dzieckiem Bożym? Pan nasz, Jezus Chrystus, Syn Boga chodził po ziemi i dał nam poznać piękno życia według woli Ojca, abyśmy i my tak żyć zawsze chcieli. Jego święte życie nieustannie chwaliło Ojca Jego i naszego. Niech twoje i moje życie będzie napełnione Duchem Świętym, jako zapieczętowanych Duchem Bożym, napełnionych wiadomościami z nieba. Bądźmy wolnymi ludźmi, gdy wielu jest zniewolonych, skrępowanych, obawiających się co inni o nich powiedzą. Bo mówić prawdę z Biblii to jest narażać się jednym i drugim, i następnym. Ale bez tej prawdy nie ma wolności zbawienia. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus, nie ma innej drogi. Czytamy o tym jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi, którym jest Człowiek, Chrystus Jezus. Nie ma innego. I wiemy że ten Syn Człowieczy, który chodził po tej ziemi, On wróci w chwale Ojca, aby nas, przemienionych w Niego, doskonale takich, jak On, wziąć do Ojca. Nie pozwól, żeby twoje serce zostało zamknięte na świętą, wspaniałą prawdę Bożą. Pamiętamy, że aniołowie obserwują nas dzisiaj i patrzą na tą Bożą mądrość, naszego niebiańskiego Ojca, który w ten sposób wyrwał nas z tego świata i przeniósł do Królestwa Syna Swego umiłowanego. Kształtuje nas dzisiaj w mocy Swego Świętego Ducha zgodnie z zamysłem woli Swojej, którą ustanowił nim w ogóle powstaliśmy. Ojciec już podjął decyzję o każdym dniu i każdy dzień przygotował, abyśmy przeszli przez ten dzień tak, jak chce Ojciec. A jeśli gdzieś nie tak przejdziemy, wtedy Duch Święty pokazuje, że jest zasmucony. Kiedy masz czułe sumienie, otwarte serce i umysł, doznajesz wtedy, że Bogu się to nie podoba. Bóg mówi: „Nie rób tego! Po co to robisz? Ani ci to nie pomoże, ani nikomu innemu nie pomoże. Zaszkodzisz sobie, zaszkodzisz innym. Po co masz to robić, skoro Ja posłałem Swego Syna nie żeby was zatracać, ale żeby was zbawić, wyrwać z tego grzechu”. Bądźmy otwarci, prośmy Pana o siłę Jego Syna w nas, o siłę życia dzięki Jezusowi Chrystusowi tu na ziemi, żebyśmy byli tak stanowczy, tak prawdziwi, tak czyści, jak On jest czysty. Żeby kłamstwu diabelskiemu, który mówi, że ludzie wszyscy na ziemi muszą być nieczyści i nie będzie na ziemi nigdy czystego człowieka, zadać kłam przez to miejsce Jezusa w nas, przez czystość Chrystusa w tobie i we mnie. Zadać kłam, nie tylko mówić: Wiesz, tak powinno być, ale zadać kłam poprzez prawdę żyjącego Jezusa w tobie, poprzez twoją uczciwość, wierność, prawdomówność, miłość, przebaczenie, zdać kłam wrogowi, który chce się pysznić, bo gdzieś cię podszedł, skusił, gdzieś cię naciągnął, czy mnie i chlubi się tym teraz między swymi demonami. Krew Jezusa oczyszcza. Jeśli człowiek chce być czystym, przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa, On jest gotów oczyszczać potrzebującego oczyszczenia. Pan jest gotów napełniać tym, co potrzebne. Nawet jeżeli diabeł ci już nieufność włożył i masz obawy, że coś się nie uda, nie wierz diabłu. To jest kłamstwo. Kto zaufał Jezusowi nie będzie zawiedziony. Zaufaj Mu i zostaw Jemu sprawę swojego życia. Gdy diabeł cię kusi żebyś po ludzku coś zrobił, czy zrobiła, powiedz: Nie! Będę czekać na mojego Pana. Choćby dla wielu nie miało znaczenia co mówi Nauczyciel, Jezus Chrystus, to dla mnie ma to znaczenie pierwszorzędne. Amen.

Zgr. 11.02.2018r. Jeden Nauczyciel Jezus Chrystus – część3

Czytajmy teraz Słowa Pana Jezusa, w których On mówi, – już trochę czytaliśmy o tym, bo pewne teksty mówią nam jednocześnie o powołaniu przez Ojca, o wypełnianiu woli Ojca, jak i również o tym, o czym teraz będziemy mówić, – że Ojciec jest jedynym decydentem w każdej sprawie.

Ew. Jana 16 rozdział 13 wiersz:

 „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co ma przyjść, wam oznajmi”.

Jezus Chrystus gdy przyszedł na ziemię, mówił: „Ja nie Sam od Siebie przyszedłem, Ja Sam z Siebie nie ustanowiłem tego, co wam mówię i co czynię, ale Sam Ojciec zadecydował o tym całkowicie. Kiedy przychodzi Duch Święty również dowiadujemy się, że Duch Święty nie będzie robił coś sam z siebie, ale będzie robić to, co usłyszał. Ojciec jedynie robi wszystko Sam z Siebie.

Ew. Mat. 19 rozdział od 3 wiersza:

 „I przyszli do Niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc; Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”.

Bóg podjął taką decyzję, On decyduje o wszystkim. Stwórca podjął tą decyzję i tak ma być. Ojciec jest Stwórcą, On wyrzekł i w Słowie zawarte zostało całe stworzenie. Przez Słowo i dla Słowa wszystko zaistniało. Ojciec zadecydował o tym, że zjawiliśmy się na tej ziemi. On zadecydował o wszystkim, o całej przestrzeni, która nas otacza, o ziemi, o niebie, o wszystkim zadecydował. Przed założeniem świata zadecydował, że Jego Syn poniesie konsekwencje naszych grzechów i że z ziemi będą wybrani ludzie, którzy będą z Nim całą wieczność dlatego, że należą do Niego w Jego Synu. Ojciec o wszystkim zadecydował Sam, nie pytając się nikogo. To jest Ojciec, obyśmy byli takimi ojcami w domu, którzy wiedzą, co robią i dlaczego to robią, którzy mają Głowę, Chrystusa, a Chrystus ma Głowę, Boga i jesteśmy zwycięzcami i domy są bezpieczne, bo wola Ojca dzieje się w nas. Żeby to nie były rozchwiane działania, ale pewnie oparte na prawdzie Bożej, bo wtedy takie domy będą chronione.

W Ew. Jana 1 rozdział, w powiązaniu z tym, co tutaj czytałem, od 1 do 3 wiersza:

 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało”.

Pamiętamy jak zaczynamy czytać w ogóle Stary Testament, jest napisane w ten sposób: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I rzekł Bóg: „Niech stanie się”. Na początku było Słowo, w tym Słowie  było zawarte wszystko, co chce Ojciec i dokładnie tak się stało. Słowo jest doskonale Bogiem i dokładnie wszystko się wykonało bez ułamka zmienności. Oby to co my mówimy też było warte, żeby Bóg to potwierdził, bo mówimy to, co Bóg mówi. Jezus mówi: Ja potwierdzę tylko Swoje Słowo, innych nie potwierdzę, żadnej fantazji ludzkiej nie potwierdzę.

Ew. Mat. 20 rozdział i 23 wiersz: Mówi im:

 „Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy – nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane”.

Jezus mówi: Nie Moja to rzecz, Ojciec decyduje o tym, On jest decydentem. Gdybyśmy my tak umieli też odpowiedzieć. Nie raz my próbujemy pokazać, że my jesteśmy decydentami, udowodnić komuś, ze jesteśmy wolni, że wolno nam takie rzeczy czynić, zamiast powiedzieć: „Nie, to mój Pan decyduje o tym nie ja”. Chwała Bogu, że dał nam być wiernymi Jezusowi, aby On decydował o nas. Tak czy nie? Właściciel decyduje o własności, czy własność o właścicielu? A przecież On jest naszym Właścicielem. On powiedział: Jeśli nie oddasz mi siebie, to zginiesz, a jeśli oddasz, to zyskasz, bo jedynie On wypełnia wolę Ojca doskonale.

Ew. Marka 12 rozdział od 28 wiersza:

 „I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te, nie masz”.

Można się buntować przeciwko temu, ale po co? Jest jeden, który zadecyduje o tym wszystkim. Syn niczego nie zrobi nawet sądząc ludzkość, niczego nie zrobi wbrew Ojcu, niczego. Wykona się dokładnie gniew Ojca, bo Jezus przyjdzie z gniewem Ojca przeciwko wszystkim, którzy odrzucili wolę Ojca, którą On nam tak wyraźnie oznajmił. Dlatego w Starym Testamencie czytamy o Ojcu, który karci, a w nowym czytamy o Synu, który karci. Ojciec przekazał karcenie nas Synowi, wszystko przekazał Synowi, abyśmy szanowali Syna jak szanujemy Ojca. Prawda? Jak jest z ciała dwóch braci czy trzech, i jeden do drugiego mówi: „ty mi nic nie zrobisz, tylko ojciec ma prawo mnie karać”, to ten upoważniony przez ojca syn mówi: „Proszę, przeczytaj, to jest pismo od ojca, ojciec powiedział, że ja teraz mogę i mam w miejsce ojca karać was, ponieważ jestem doskonale posłuszny ojcu, kładź się, a nie to jesteś nieposłuszny ojcu, będziesz mieć kłopot”. Taka jest prawda. To jest nasz najstarszy brat, pierworodny. On nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Tak jest napisane w Biblii. I karci nas i ćwiczy nas, bo mamy stanąć przed Ojcem przygotowani. Chwała Bogu! On nie przymruży oka, ale powie: „Z tym ma być porządek zrobiony, bo czas spotkania z Ojcem się zbliża. Macie być święci, czyści i nieskalani, bo taki jest Ojciec, taki jest Syn i taka ma być Oblubienica Syna, Kościół Jego, jako Jego Ciało.

Ew. Mat. 28 rozdział 18 wiersz do 20:

„A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Jezus zawsze mówił: „Dana Mi jest”, żeby ludzie wszyscy wiedzieli, Ojciec Mi to dał, idźcie więc i głoście to, i chrzcijcie w imię Ojca i Syna, który jest całkowicie posłuszny Ojcu i Ducha, który jest całkowicie posłuszny Ojcu i Synowi. Nie ma tak doskonałej jedności jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale Ojciec jest Głową, i On jest decydentem w Synu Swoim i w Duchu Swoim.

24 rozdział jeszcze Ew. Mat. 36 wiersz:

 „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Sam Ojciec”.

Ojciec decyduje o wszystkim cały czas,. Tej chwały nie odda On nikomu, nadal pozostaje Najwyższym Decydentem. I kiedy później czytamy w Księdze Objawienia 14 rozdział, – Księga Objawienia została nam dana, tak jak wiemy, kiedy Jezus już poszedł tam ponad wszystkie niebiosa, zasiąść po prawicy Ojca, aby władać wszystkim – I tu czytamy o tym, o czym Jezus mówił, a co jest napisane w Ew. Mat. od 14 wiersza:

 „I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zżęta”.

Oto Ojciec wydał rozkaz, to już jest ten czas. Ojciec ocenia cały czas pracę Syna, pracę Ducha Świętego. I On podejmuje decyzję, to już jest ten czas. I Syn Człowieczy, który przyjdzie w chwale Ojca, na którego oni tak zgrzytali zębami, kiedy im to mówił, mówiąc, że bluźni, dokładnie przyjdzie wtedy, kiedy Ojciec powie: „Teraz!” Jedynie nie będą zaskoczeni ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On powiedział, że jeżeli nie będziesz trwać w Słowach głoszonych przez Niego, apostołów i proroków, to cię zaskoczy jak złodziej, ale jeśli będziesz trwać w tej nauce, to będziesz przygotowany, przygotowaną na ten czas, bo On potrafi zachować ciebie w duchowej trzeźwości.

Dzieje Apostolskie 1 rozdział 6 i 7 wiersz:

 „Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił”.

Wszędzie, w całym nauczaniu naszego jedynego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa, jest pokazany Ojciec, jako całkowity Władca decydujący o wszystkim. Czy chcemy wierzyć na podstawie Słów Jezusa? Czy na podstawie teologicznych nauczań, ogarniających wiele denominacji, które nie powodują wcale to, że ci ludzie trwają w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, a przez to okazują, że Go szanują i czczą, jak Ojca. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wiedział, że będzie miał mnóstwo wrogów. Kiedy prorok wychodził ze Słowem Bożym też napotykał najczęściej na wrogość wśród słuchających go. Pamiętacie, jak Jeremiasz mówił w częstym stykaniu się z tą wrogością: „lepiej, żebym się nie urodził. Kiedy tylko wychodzę, oni są przeciwko mnie, uznają mnie za wroga i chcą mnie zniszczyć mówiąc mi, abym przestał do nich to mówić”. Uważali, że Bóg nie mówiłby nigdy tego do nich, bo mieli swoją wizję Boga, a ona była sprzeczna z tym co prorok do mówił. O jakże często, niestety, naprzeciw prawdy wychodzą ci, którzy nie chcą prawdy, którzy uznają, że lepiej wiedzą od Nauczyciela i od Ducha Świętego, jaka jest prawda. Jakie jest ich najważniejsze pytanie wobec ciebie bracie, siostro? Jak ty żyjesz? Czy słowa Mistrza są w twoim sercu i w twoim codziennym życiu? Nie! Pytanie jest zupełnie innego rodzaju. Nie interesują ich owoce Ducha, nie interesuje ich twoje duchowe życie, nic z tego, ale czy zgadza się w tobie ich hasło. Jeśli hasło się zgadza, to jest w porządku. Ale ich hasło zupełnie nie pasuje do tego, co mówi Jezus Chrystus. Jeżeli to hasło byłoby takie ważne, to w Biblii byłoby wiele miejsc, w których by to hasło się pojawiało, a jego tam nie ma. My wiemy, że dla nas, jakże ważnym jest to, że Ojciec zawsze wysłuchuje Swojego Syna, żadna prośba Jezusa nie była niewysłuchana. Co to dla nas znaczy? To, że jeśli On za mną się dzisiaj wstawia przed Ojcem, to jestem uratowany, jesteś uratowana. Jeśli będziesz się zaś wstydzić Jego Słów i obawiając się tych, których jest najwięcej, zmieniać je, żeby oni byli zaspokojeni, to On się zawstydzi ciebie przed Ojcem, a znaczy, że już nie masz kogoś kogo by Ojciec zawsze wysłuchiwał. Nie masz już Bożego Orędownika, nie masz Pośrednika, którego Sam Ojciec ku temu ustanowił. Zostajesz sam, czy sama z tą wielością, z tym tłumem, który mówi, że załatwi ci niebo, bo zna hasło. Jeśli Jezus nie wstawi się za tobą, czy za mną, niebo jest zamknięte dla nas. Tylko Syna, a nie tłum,  Ojciec wysłucha, gdy wstawia się za nami: „Ojcze, to jest Mój uczeń, to jest moja uczennica, oni zachowywali Moje słowo, oni wytrwali przy Mnie w pokuszeniach, Ojcze, proszę za nimi, aby weszli do wieczności. Bez Syna nie ma wieczności. Pamiętaj o tym zawsze. Miliony wystawienników, żyjących wbrew woli Boga, nic nie znaczą u Boga. Ten jeden Syn znaczy więcej niż miliardy ludzi, którzy by nie wiem co wyprawiali na tej ziemi chcąc ci załatwić wieczność. Tylko Syn może cię przygotować do wieczności i obdarzyć cię tym, co jest ci potrzebne. On nie mówi na pusto słów, On może widzieć, że sobie gdzieś nie radzisz, że nie umiesz czegoś jeszcze zrobić, On cię miłuje, ale jeśli będziesz Go lekceważyć i pomijać w swoim życiu i nie dbać o Jego słowa w swoim sercu z powodu ludzi, to jest to zawstydzenie się, o którym mówi Jezus Chrystus. To nie tyle jest to, że ludzie chodzą po ulicy i mówią o Jezusie, i to są właśnie ci, którzy Jezusa się nie wstydzą, nie! Wróg ma swoich posłańców w zborach i na ulicach pełno. Chodzi o to czy będziesz trzymać się prawdy, tego co mówi Jezus i czy to będzie twoim skarbem i twoim klejnotem i czy będziesz mógł, żyjąc każdej chwili Słowem Bożym, powiedzieć: Tak powiedział mój Pan i nikt tego nie prawa zmieniać, ani ja, ani ty, ani anioł z nieba.

Jeszcze z parę miejsc z Biblii na ten temat, o którym teraz mówimy.

Efez.4,6

„Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”

1Kor.11,3

„(…) głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg”

 Efez.3,9-12

„I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego”.

1Tes.5,9.23.24

„Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, (…) A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.”

2Tym.1,8.9

„Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami,”

1Pio.1.2

„Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.”

I 1Pio.5,10.11

„A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen!”

Widzimy więc, że wiele miejsc jest w Biblii, które o tym mówią, a jest ich jeszcze więcej niż je tu użyliśmy.