Książki chrześcijańskie

Rozdział 3

 Pojednanie przez Krew.

 „I są usprawiedliwieni darmo, z Łaski Jego, przez Odkupienie w Chrystusie Jezusie.”

– Rzymian 3:24-25

 Jak zauważyliśmy, wiele różnych Błogosławieństw zostało zdobytych dla nas przez Krew Jezusa, które są zawarte w jednym słowie: „Odkupienie”. Pośród tych błogosławieństw, „Pojednanie” zajmuje pierwsze miejsce. Tak postanowił Bóg.

Jezus jako Pojednanie przez wiarę w Jego Krew. W Pańskim dziele Odkupienia, Pojednanie w naturalny sposób przychodzi jako pierwsze. Stoi jako pierwsze pośród rzeczy, które grzesznik musi zrobić, jeśli pragnie mieć udział w Odkupieniu. Przez to udział w innych błogosławieństwach Odkupienia staje się możliwe.

To jest również bardzo ważne, aby wierzący, który już doświadczył Pojednania, mógł uzyskać głębsze i bardziej duchowe pojęcie o jego znaczeniu i błogosławieństwie. Jeśli Moc Krwi w Odkupienie jest zakorzeniona w Pojednanie, wtedy większa wiedza, czym jest Pojednanie, jest najpewniejszą drogą do uzyskania pełniejszego doświadczenia Mocy Krwi.

Serce, które jest poddane nauczaniu Ducha Świętego, na pewno się dowie, co oznacza Pojednanie. Otwórzmy szeroko nasze serca, aby to przyjąć.

Aby zrozumieć, co oznacza pojednanie przez Krew, rozważmy:

Po pierwsze. Grzech, który sprawił, że pojednanie stało się konieczne.

Po drugie. Świętość Boga, która to uświęciła.

Po trzecie. Krew Jezusa, która to uzyskała.

Na koniec. Co wynika z ułaskawienia.

Grzech sprawił, że pojednanie stało się konieczne

 W całej pracy Chrystusa, a przede wszystkim w Pojednaniu, Bożym celem było usunięcie i zniszczenie grzechu. Wiedza o grzechu jest potrzebna do poznania Pojednania. Chcielibyśmy zrozumieć, co jest takiego w grzechu, że potrzebuje Pojednania i jak Pojednanie czyni grzech bezsilnym. Wtedy wiara ma coś, czego może się trzymać, przez co doświadczanie tego błogosławieństwa staje się możliwe.

 Grzech ma dwojaki skutek. Wywarł wpływ na Boga jak również i na człowieka. Szczególnie kładziemy nacisk na jego wpływ na człowieka. Lecz skutek, który wywarł na Boga jest zdecydowanie bardziej straszny i poważniejszy. To ze względu jego wpływ na Boga, grzech ma władzę nad nami. Bóg, jako Pan wszystkiego, nie może przeoczyć grzechu. Przez Jego niezmienne Prawo, grzech musi przynosić smutek i śmierć. Kiedy człowiek popadł w grzech, przez Prawo Boże został przyprowadzony pod moc grzechu. Przez Boże Prawo Pojednanie się rozpoczyna, bo jeśli grzech jest bezsilny wobec Boga i Prawo Boże nie daje grzechowi żadnej władzy nad nami, wtedy jego moc nad nami zostaje zniszczona. Wiedza, że grzech jest oniemiały przed Bogiem upewnia nas, że nie ma więcej władzy nad nami.

 Jaki efekt wywarł grzech na Bogu? W Jego Boskiej naturze, wciąż pozostaje Niezmienny, ale Jego relacja z człowiekiem uległa całkowitej zmianie. Grzech jest nieposłuszeństwem, pogardą dla Bożej Władzy; okrada Go z Jego czci, jako Boga i Pana. Grzech określa sprzeciw wobec Świętego Boga. Nie tylko może, ale i musi budzić Jego gniew.

 Choć Bożym pragnieniem było trwać w miłości i przyjaźni z człowiekiem, grzech zmusił Go aby stał się przeciwnikiem. Chociaż miłość Boga do człowieka pozostaje niezmieniona, grzech uniemożliwił Bogu dopuszczenie człowieka do społeczności z Sobą. To zmusiło Go do wylania na człowieka gniewu, przekleństwa i kary, zamiast miłości. Zmiany, które spowodował grzech w relacji Boga z człowiekiem są okropne.

Człowiek jest winny przed Bogiem, Wina jest zadłużeniem. Wiemy co to dług. To coś, co jeden człowiek żąda od drugiego, roszczenia, które muszą być spełnione i rozliczone.

Gdy grzech jest popełniony, jego następstw można nie zauważyć, lecz jego wina pozostaje. Grzesznik jest winny. Bóg nie może zlekceważyć Swego własnego Prawa, że grzech musi być ukarany; a Jego Chwała, która została zlekceważona, musi zostać podtrzymana. Tak długo jak dług jest nieuregulowany, czy wina nieodpokutowana, to jest z natury sprawy niemożliwe dla Świętego Boga, by pozwolić grzesznikowi na przebywanie w Bożej Obecności.

Często myślimy, że wielkim pytaniem dla nas jest, jak możemy zostać uwolnieni z mocy grzechu, ale jest to kwestia mniej ważna, niż to, jak możemy być wolni od winy, która nagromadziła się przed Bogiem. Czy wina za grzech może być usunięta? Czy efekt grzechu przed Bogiem, budzącym Jego gniew, może być usunięty? Czy grzech może być wymazany przed Bogiem? Jeśli te rzeczy mogą być wykonane, to moc grzechu może być złamana również i w nas. Tylko przez Pojednanie wina grzechu może być usunięta.

Przetłumaczone słowo „Pojednanie.” oznacza w rzeczywistości „Przykrycie.” Nawet poganie wiedzieli co to oznacza. Ale w Izraelu, Bóg objawił Pojednanie, które może naprawdę usunąć winę grzechu i przywrócić właściwą społeczność między Bogiem a człowiekiem. To jest to, co prawdziwe Pojednanie musi zrobić. Musi usunąć winę grzechu, tak, żeby człowiek mógł zbliżyć się do Boga, w błogosławionej pewności, że żadna wina nie spoczywa na nim, która oddzielała go z dala od Boga.

Pojednanie Uświęcone przez Bożą Świętość

Musimy to rozważyć, jeśli mamy we właściwy sposób zrozumieć pojednanie. Świętość Boga jest nieskończona, chwalebnie doskonała, która prowadzi Go zawsze w pragnieniu tego, co dobre dla innych, a także dla Niego Samego. Działa i pracuje w tym, co dobre dla innych, a nienawidzi i potępia wszystko co sprzeciwia się temu co dobre.

W Jego Świętości, zarówno miłość jak i gniew są połączone(lub zjednoczone): Jego gniew zgodnie z Bożym Prawem Sprawiedliwości wyrzuca i niszczy wszystko to co złe.

Tak jak Święty Bóg ustanowił Pojednanie w Izraelu, wyniósł Chwałę Swego Majestatu. Ten Święty Bóg, w oczekiwaniu na czasy Nowego Testamentu, mówił często: „Ja Jestem Odkupicielem, Święty Izraelski.”

Zdumiewającym jest fakt, że Bóg znajduje zadowolenie zarówno w Świętej Miłości, jak i w Świętym Gniewie. Najwyraźniej jedno z drugim są w ciągłym konflikcie. Święta Miłość nie chce odrzucić człowieka. Pomimo całego jego grzechu, nie chce go zostawić. Musi być Odkupiony. Święty Gniew nie chce poddać się jego wymaganiom. Prawo jest w pogardzie. Bóg jest znieważony. Boże Prawo musi być uwzględnione. Nie może być myśli o uwolnieniu grzesznika, dopóki Prawo nie zostanie wypełnione. Straszliwy skutek grzechu w Niebie, musi być zwalczony; wina grzechu musi zostać usunięta; inaczej grzesznik nie mógłby być uwolniony. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest Pojednanie.

Zauważyliśmy, że Pojednanie oznacza zakrywanie. Oznacza to, że co innego zajmuje miejsce, tam, gdzie grzech został wykazany (lub dowiedziony), tak więc grzech nie jest dłużej widziany przez Boga.

Lecz, ponieważ Bóg Jest Święty, a Jego oczy są jak płomienie ognia, także to, co jest pokryte grzechem musi mieć taką naturę (charakter), które będzie przeciwdziałać złu, który grzech uczynił, a także jest to tak usunięte sprzed Bożego Oblicza, doszczętnie zniszczone, że tego nie ma.

Pojednanie z grzechu, może zająć miejsce jedynie poprzez zadowolenie. Zadowolenie jest Pojednaniem. Zadowolenie jest jakby zamiennikiem, grzech ma być ukarany, a grzesznik zbawiony.

Świętość Boga ma być wywyższona, a Jego wymagania wypełnione, tak jak wymagania Bożej Miłości w Odkupieniu grzesznika i wymagania Jego Sprawiedliwości w utrzymaniu Bożej Chwały i Jego Prawa.

Wiemy, jak to zostało pokazane w Starym Testamencie w Prawie Ofiarniczym. Czyste zwierze zajmowało miejsce grzesznego człowieka. Jego grzech zostawał złożony na głowę ofiary poprzez wyznanie, która ponosiła karę oddając swoje życie. Następnie krew, reprezentująca czyste życie, teraz przez poniesienie kary jest wolna od winy, może być przyniesiona przed Boże Oblicze; krew lub życie zwierzęcia, które ponosiło karę w miejsce człowieka. Krew Pojednania przykrywała grzesznika i jego grzech, ponieważ zajmowała jego miejsce i zadośćuczyniła za jego grzech.

To było Pojednanie przez krew. Ale nie było rzeczywiste. Krew wołów i kozłów, nigdy nie mogło usunąć grzechów; to był tylko cień, obraz prawdziwego Pojednania. Krew o zupełnie innej naturze jest potrzebna do zakrycia winy. Zgodnie z radą Świętego Boga, nic innego poza Krwią Bożego Syna, nie może przynieść Pojednania. Sprawiedliwość tego wymagała; Miłość ofiarowała.

I są usprawiedliwieni darmo, z Łaski Jego, przez Odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako Ofiarę Przebłagalną przez Krew Jego.” (Rzym.3;24 – 25)

Pojednanie uzyskane przez Krew Jezusa

Pojednanie musi zaspokajać wymagania Świętego Bożego Prawa. Pan Jezus tego dokonał. Przez doskonałe posłuszeństwo, wypełnił Prawo pod którym podstawił Siebie. W tym samym Duchu, w całkowitym poddaniu Woli Ojca , wziął na Siebie klątwę, którą Prawo orzekało wobec grzechu. Okazał się pełną miarą posłuszeństwa lub kary, jaką Prawo Boga mogło kiedykolwiek wymagać lub pragnąć. Prawo było z Niego doskonale zadowolone. Lecz jak Jego wypełnienie Prawa, mogło stać się Pojednaniem za grzechy innych? Ponieważ zarówno jak i w tworzeniu, jak i w Świętym Przymierzu Łaski, jakie Ojciec zawarł w Nim, został rozpoznany jako „Głowa Ludzkości.”

W związku z tym Pan Jezus był zdolny poprzez stanie się Ciałem, stać się „Drugim Adamem”.

Kiedy On, Słowo, stał się Ciałem, postawił Siebie w prawdziwej społeczności z naszym ciałem, które było pod mocą grzechu. Przyjął odpowiedzialność za cały grzech dokonany w ciele przeciwko Bogu.

Jako „Głowa Ludzkości” poprzez stworzenie, jako ich Przedstawiciel w Przymierzu, staje się ich Poręczycielem. Jako doskonałe zaspokojenie wymagań Prawa, dokonane przez przelanie Swojej Krwi; to jest Pojednanie, przykrycie naszego grzechu.

Nade wszystko, nigdy nie możemy zapominać, że był Synem Bożym. To pozwoliło Mu zjednoczyć się ze Swym Stworzeniem i zaopiekować się nimi. Jego cierpienia były cnotą nieskończonej Świętości i Mocy. Zaletą Jego przelanej Krwi było to, że mógł się zająć całą winą ludzkiego grzechu. Jego Krew jest Prawdziwym Pojednaniem, doskonałym przykryciem grzechu, którego Świętość Boża nie musi więcej oglądać. To było prawdziwe zmazanie grzechu. Krew Jezusa, Syna Bożego uzyskała prawdziwe, doskonałe i wieczne Pojednanie.

Co to oznacza?

Rozmawialiśmy o strasznym skutku grzechu, o Bogu, o straszliwych zmianach, które się dokonały w Niebie przez grzech. Zamiast Łaski, przyjaźni, błogosławieństwa, człowiek nie mógł spodziewać się czego innego poza gniewem, przekleństwem , śmiercią i zatraceniem. Mógł myśleć o Bogu jedynie ze strachem i przerażeniem, bez nadziei i miłości. Grzech nigdy nie przestał wołać o pomstę. Wina musi być rozpatrywana w całości.

Lecz spójrz!, Krew Jezusa, Syna Bożego została przelana. Zadośćuczynienie za grzech dokonało się. Pokój został przywrócony. Zmiana miała miejsce jeszcze raz w sposób tak rzeczywisty i rozpowszechniony jak grzech, który to spowodował. Dla tych, którzy przyjmują Pojednanie, nad nimi grzech nie ma mocy. Gniew Boży odwraca się i ukrywa w głębi Miłości Bożej.

Boża Sprawiedliwość już więcej nie przeraża człowieka, spotyka w Niej przyjaciela z propozycją pełnego usprawiedliwienia. Boże Oblicze rozjaśnia się z przyjemnością i aprobatą, kiedy skruszony grzesznik, przybliża się do Niego, a On zaprasza go do intymnej społeczności. Otwiera przed nim skarbnicę Błogosławieństw. Teraz nie ma już nic, co może go oddzielić od Boga.

Pojednanie przez Krew Jezusa zakrywa grzech, tak, że od Bożej strony nie jest on już widoczny. Pojednanie jest dziełem doskonałego i wiecznego Odkupienia.

O! któż może określić wartość tej Drogocennej Krwi?

Nic więc dziwnego, że zawsze wspominać się będzie o Tej Krwi w Pieśni Odkupionych, przez całą wieczność. Tak długo jak będą trwały Niebiosa, uwielbienie Krwi będzie rozbrzmiewać. „Zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga przez Swą Krew.”

Lecz jest to cud, że uratowani z ziemi mogą się z wdzięcznością przyłączać do tej pieśni, pełni uwielbienia za Pojednanie, które Moc Krwi Jezusa osiągnęła.

Ułaskawienie następuje po Pojednaniu.

Krew dokonała Pojednania za grzech i zakryła go, i w związku z tym miała miejsce wspaniała przemiana w Okręgach Niebieskich – lecz wszystko to nic nam nie pomoże, jeśli osobiście z tego nie skorzystamy.

Ma tu miejsce ułaskawienie z grzechu. Bóg oferuje doskonałe uniewinnienie z wszystkich naszych grzechów i win. Ponieważ Pojednanie zostało dokonane za grzech, możemy być pojednani w Nim.

To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z Sobą pojednał nie zaliczając im ich upadków…” (II Kor.5;19 ) Następnie po słowie Pojednanie, jest zaproszenie: „Bądźcie pojednani z Bogiem.” Ktokolwiek przyjmie Pojednanie za grzech, jest pojednany z Bogiem. On wie, że wszystkie jego grzechy są odpuszczone.

Pismo używa różnorakich ilustracji, by podkreślić pełnię przebaczenia i przekonać bojaźliwe serce grzesznika, że Krew naprawdę może go oczyścić z grzechów. „Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę…” (Izajasz 44;22), „Gdyż poza Siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy” (Izajasz 38;17) „Wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.” (Micheasz 7;19).

To jest to, co Nowy Testament nazywa Usprawiedliwieniem. To samo jest w Liście do Rzymian 3;23-26: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli… i są usprawiedliwieni darmo, z Łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako Ofiarę Przebłagalną, przez Krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości Swojej… aby On Sam był Sprawiedliwym i Usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.”

Pojednanie jest tak doskonałe i prawdziwie usuwa i przykrywa grzech, że ten, kto wierzy w Chrystusa jest postrzegany i traktowany przez Boga jako w pełni sprawiedliwy. Uniewinnienie, które otrzymał od Boga jest tak pełne, że nie ma nic, absolutnie nic, co mogłoby przeszkodzić mu w przybliżaniu się do Boga w największej wolności.

Dla korzystania z tych błogosławieństw jest konieczna wiara w Krew. Krew może uczynić wszystko. Skruszony grzesznik, który odwraca się od grzechu do Boga, musi jedynie wierzyć w Tą Krew. Oznacza to, że wiara w Moc Krwi, zadośćuczyniła za grzech, także zadośćuczyniła za niego.

Przez wiarę wie, że jest w pełni pojednany z Bogiem, i że teraz Bóg ma możliwość wylania na niego pełni Swej Miłości i Błogosławieństwa.

Jeśli patrzy w niebo, które dawniej było pokryte chmurami, czarne, z powodu Bożego gniewu i nadchodzącego sądu, to tych chmur już nie widać; wszystko jest jasne w radosnym świetle Bożego Oblicza i Bożej Miłości. Wiara w Krew okazuje w jego sercu tą samą cudownie działającą moc, która była praktykowana w Niebie. Przez wiarę w Krew staje się uczestnikiem wszystkich błogosławieństw, które Krew uzyskała dla niego od Boga.

Współwierzący, módlcie się żarliwie, objawił wam chwałę tego Pojednania, przebaczenie z grzechów, dokonane przez Krew Jezusa. Módlcie się aby nieoświecone serca zobaczyły, że potępiająca i oskarżająca moc grzechu została usunięta i jak Bóg w pełni Swej Miłości zwrócił się do ciebie. Otwórzcie wasze serca aby Duch Święty objawił wam, jakie chwalebne skutki Ta Krew uczyniła w Niebie. Bóg ustanowił Jezusa Chrystusa jako Pojednanie przez wiarę w Jego Krew. On jest Pojednaniem za nasze grzechy. Oprzyj się na Nim, aby usunął twój grzech przed Bogiem. Postaw Go między tobą, a twoim grzechem, a doświadczysz jak pełnym jest odkupienie, które Pan osiągnął i jak potężne jest Pojednanie przez wiarę w Jego Krew.

Przez Żywego Chrystusa potężne skutki, jakie Krew uczyniła w Niebie, będzie coraz częściej przejawiała się w waszych sercach, a będziesz wiedział, co to znaczy chodzić przez Łaskę Ducha Świętego, w pełnym świetle radości z przebaczenia.

A wy, którzy jeszcze nie otrzymaliście odpuszczenia z waszych grzechów, czy to Słowo nie przychodzi do was jako naglące wezwanie do wiary w Jego Krew? Czy nie dacie się poruszyć przez to, co Bóg uczynił dla was, jako grzeszników? „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz, że On nas umiłował i posłał Syna Swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” (I Jana 4;10)

Drogocenna Krew została przelana; Pojednanie jest całkowite; a wiadomość przychodzi do ciebie: „Bądź pojednany z Bogiem.”

Jeśli pokutujesz ze swoich grzechów, i pragniesz się wyzwolić z mocy grzechu i niewoli, do wiary w Krew Jezusa. Otwórz swoje serce na działanie Słowa, które Bóg posłał do ciebie, otwórz swe serce na wiadomość, którą daje ci Ta Krew, tak, nawet tobie – w tym momencie. Tylko uwierz w To. Powiedz: Ta Krew jest również dla mnie. Jeśli przyjdziesz jako winny, zagubiony grzesznik, szukający przebaczenia, możesz mieć pewność, że Krew, która jest doskonałym Pojednaniem, usunie twój grzech i odnowi cię, natychmiast, do Łaski i Miłości Boga.

Proszę cię, uwierz w Krew Jezusa. W tym momencie uklęknij przed Bogiem, i powiedz Mu, że wierzysz w Moc Krwi dla swej własnej duszy. Powiedziawszy to, stań za tym, uchwyć się tego.

Przez wiarę w Jego Krew. Jezus Chrystus stanie się Pojednaniem również za twoje grzechy. 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s